Główny Urząd Miar ZAWARTE UMOWY - Zawarte umowy -

Zawarte umowy

ZAWARTE UMOWY

Ogłoszenie nr 510008103-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.


Główny Urząd Miar: Dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 642301-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BDG-WZP.261.130.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie

II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 779000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Hexagon Metrology Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: piotr.kruk@hexagon.com 
Adres pocztowy: ul.Ciepłownicza 23 
Kod pocztowy: 31-574 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 958170 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 958170 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 958170 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawn
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500298855-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.

Główny Urząd Miar: Dostawa analizatora czterokanałowego do badań w polu swobodnym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 634043-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90. 
Adres strony internetowej (url):
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa analizatora czterokanałowego do badań w polu swobodnym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BDG-WZP.261.97.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora czterokanałowego do badań w polu swobodnym

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie

II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186500.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Brüell & Kjaer Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: janusz.prusak@bksv.com 
Adres pocztowy: ul. Goraszewska 12 
Kod pocztowy: 02-910 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 229395.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229395.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229395.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


 

Ogłoszenie nr 500259235-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.


Główny Urząd Miar: Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.115.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości w GUM, polegająca na przebudowie, remoncie i adaptacji pomieszczenia nr 061 w piwnicy budynku „C” Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45310000-3, 45312100-8, 45331200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167322.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MARKBUD Marek Krajewski Budownictwo Ogólne
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Kazimiery 23 G
Kod pocztowy: 01-641
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205806.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205806.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205806.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. W ogłoszonym w dniu 10.08.2018 r. przetargu nieograniczonym nr BDG-WZP.261.93.2018 na realizację tego samego zadania: „Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości” nie złożono żadnej oferty.

 


 

Ogłoszenie nr 500259076-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.


Główny Urząd Miar: Modernizacja pomieszczeń 028 i 029

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621194-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń 028 i 029
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.88.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń 028 i 029, polegająca na przebudowie i remoncie pomieszczeń piwnicznych 028 i 029, z adaptacją na pracownię dozymetryczną, w budynku A Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45310000-3, 45312100-8, 45331200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 323927.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OLSTAR Robert Starzyniec
Email wykonawcy: olstar1@olstar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Encyklopedyczna 16/B/98
Kod pocztowy: 01-984
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 398430.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 398430.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 814277.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500252421-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.

Główny Urząd Miar: Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620849-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500236395-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.gum.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.87.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 38432100-3

Dodatkowe kody CPV: 38432300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 301005.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NGLAB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 49
Kod pocztowy: 01-234
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 370236.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 370236.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370236.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500242440-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Główny Urząd Miar: Trójfazowy wzorcowy licznik energii elektrycznej o dokładności 50 ppm

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616987-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gum.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Trójfazowy wzorcowy licznik energii elektrycznej o dokładności 50 ppm
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.108.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Trójfazowy wzorcowy licznik energii elektrycznej o dokładności 50 ppm zmniejszenie niepewności pomiaru energii w układach trójfazowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175275
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EnerTest testery i diagnostyka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lazurowa nr 4 lok. 98
Kod pocztowy: 01-315
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 215588.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215588.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215588.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
 

Ogłoszenie nr 500240190-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Główny Urząd Miar: Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611598-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.103.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, w tym klimatyzacji precyzyjnej, z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. W ramach przedmiotowej modernizacji planuje się wykonanie 2 niżej wymienionych zadań: 1)    zadanie nr 1 – Modernizacja instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu nr 063 w budynku D Głównego Urzędu Miar w Warszawie, 2)    zadanie nr 2 – Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w L5 w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 365500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 449565
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449565
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449565
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

 
Główny Urząd Miar: Spektrofotometr UV-VIS-NIR do pomiarów widmowego współczynnika odbicia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584653-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Spektrofotometr UV-VIS-NIR do pomiarów widmowego współczynnika odbicia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.62.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa Spektrofotometru UV-VIS-NIR do pomiarów widmowego współczynnika odbicia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38636000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 536000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Email wykonawcy: biuro@pepolska.pl
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 101
Kod pocztowy: 02-089
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 659280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 659280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 699999.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


Ogłoszenie nr 500171627-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

Główny Urząd Miar: Precyzyjny mostek temperaturowy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 569548-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500138633-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gum.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Precyzyjny mostek temperaturowy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.51.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Precyzyjny mostek temperaturowy współpracujący z SPRT, termoparami wzorcowymi, przemysłowymi PRT i termistorami oraz z zewnętrznym rezystorem wzorcowym z osłoną termostatyzującą

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 38300000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 201229
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 247511.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 247511.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247511.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

 
 
Główny Urząd Miar: Wzmacniacze do kalibratora mocy i energii prądu przemiennego


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566347-N-2018
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gum.gov.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wzmacniacze do kalibratora mocy i energii prądu przemiennego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.45.2018
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
transkonduktancyjne wzmacniacz prądu przemiennego do 200 A kompatybilne z kalibratorem typ 8100-3 P i oprogramowaniem USIT firmy Rotek
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2018


IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 231800
Waluta PLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: NDN-Zbigniew Daniluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowskiego nr 15
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 285114
Oferta z najniższą ceną/kosztem 285114
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285114
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500145362-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.


Główny Urząd Miar: Usługa Centralnego Wydruku i dzierżawy drukujących urządzeń wielofunkcyjnych


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526262-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500056008-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gum.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa Centralnego Wydruku i dzierżawy drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie zapewnienie w siedzibie Zamawiającego korzystania z Systemu Centralnego Wydruku, zwanego dalej „SCW”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostarczenia ilości urządzeń. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 79800000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 344975.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 424319.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 424319.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1171026.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

 


 

2017/S 199-410406

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania  - Dostawa aktywnego masera wodorowego

Numer referencyjny: BDG-WZP.261.10.2017

 


 

Ogłoszenie nr 500068591-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.
 
Główny Urząd Miar: Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596692-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-WZP.261.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac dotyczy 3 kompletów klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach Zamawiającego i obejmuje m.in. demontaż istniejących szaf klimatyzacji precyzyjnej i ich jednostek zewnętrznych, montaż nowych szaf wewnątrz pomieszczeń oraz usytuowanie nowych jednostek zewnętrznych na dziedzińcu Urzędu w zamaskowanych obudowach dostosowanych kolorystycznie do kolorystyki elewacji lub w istniejących fosach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 291500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zgoda 15/5
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358545.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204223.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 488986.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500063740-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

 

Główny Urząd Miar: Budowa nowego systemu monitoringu w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie ul. Elektoralna 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595543-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa nowego systemu monitoringu w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie ul. Elektoralna 2

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BDG-WPZ.261.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres planowanych do wykonania prac będzie obejmował demontaż istniejących kamer, montaż nowych kamer cyfrowych wewnątrz budynków i na zewnątrz na elewacji obiektu Urzędu w obudowach dopasowanych kolorystycznie do kolorystyki elewacji, wykonanie okablowania oraz wyposażenie centrum monitoringu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45314300-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 231644.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Maxto
Email wykonawcy: ph.krakow@maxto.pl
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Modlniczka
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 284922.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 284922.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284922.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2017/S 219-456153

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Punkt kontaktowy: Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa Kancelaria Główna, pokój nr 6
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piotr Kęsik
00-139 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225819337
E-mail: w.kesik@gum.gov.pl
Faks: +48 225819550

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gum.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa komparatora masy – zespolone, modułowe, automatyczne stanowisko pomiarowe wzorca państwowego prototypu 1 kg nr 51.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa komparatora masy – zespolone, modułowe, automatyczne stanowisko pomiarowe wzorca państwowego prototypu 1 kg nr 51.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38500000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 214 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Gwarancja. Waga 40
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BGD.WZP.261.256.2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 145-300502 z dnia 1.8.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2017
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
ul. Bracka 28
26-600 Radom
Polska
E-mail: m.staniak@radwag.pl
Tel.: +48 3848800
Faks: +48 3848800

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.11.2017

 


 Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2017/S 192-394731

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Punkt kontaktowy: Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa Kancelaria Główna, pokój nr 6
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piotr Kęsik
00-139 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225819337
E-mail: w.kesik@gum.gov.pl
Faks: +48 225819550

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gum.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Dostawa automatycznego wielopozycyjnego komparatora masy o zakresie Max ≥ 5g.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa automatycznego wielopozycyjnego komparatora masy o zakresie Max ≥ 5g.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38500000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 195 570 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BDG-WZP.261.255.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
ul. Bracka 28
26-600 Radom
Polska
E-mail: radom@radwag.pl
Tel.: +48 3848800
Faks: +48 3850010

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 343 050,13 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 195 570 EUR

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

2.10.2017

 


 

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2017/S 214-445725

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa Kancelaria Główna, pokój nr 6, Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piotr Kęsik, Warszawa 00-139, Polska. Tel.: +48 225819337. Faks: +48 225819550. E-mail: w.kesik@gum.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.10.2017, 2017/S 192-394731)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 38500000

Aparatura kontrolna i badawcza

Zamiast: 

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

Bez VAT.

V.4) Informacja na temat wartości zamówienia:

Całkowita końcowa wartość zmówienia

Waluta EUR.

Powinno być: 

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

Łącznie z VAT.

V.4) Informacja na temat wartości zamówienia:

Całkowita końcowa wartość zmówienia

Waluta PLN. Ogłoszenie nr 500032214-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.

 
Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575410-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa trójfazowego kalibratora mocy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.348.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38432100-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229425.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: NGLab Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 49
Kod pocztowy: 01-234
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282192.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282192.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282192.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500028503-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

Główny Urząd Miar: Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558392-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.326.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 299307.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Heidelberger Strasse 12
Kod pocztowy: 01-189
Miejscowość: DE 01189 Dresden
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299307.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299307.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299307.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 
 
Ogłoszenie nr 500023830-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565447-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa trójfazowego kalibratora mocy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.310.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: nabycie trójfazowego kalibratora mocy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 562100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: NDN-Zbigniew Daniluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowskiego 15
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 691 383.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691 383.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691 383.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500024275-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

 
Główny Urząd Miar: Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550663-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BO.261.170.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach modernizacji wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego szt. 1, dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia glinu szt. 1, dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu szt. 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38424000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa mostka rezystancyjnego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Alitech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stobrawska 30
Kod pocztowy: 54-211
Miejscowość: Wrocłw
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166978.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166978.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166978.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia glinu
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Alitech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stobrawska 30
Kod pocztowy: 54-211
Miejscowość: Wrocłw
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65964.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65964.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65964.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu wraz z koszem
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57156.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: AM Technologies
Email wykonawcy: info@amt.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 146 C
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70301.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70301.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70301.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

 

 

Ogłoszenie nr 500024095-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.
 
Główny Urząd Miar: Dostawa systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561368-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.308.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup systemu mostka do pomiarów rezystancji umożliwiającego 4 przewodowy pomiar rezystancji oporników wzorcowych bezpośrednio od Państwowego Wzorca wykorzystującego kwantowe zjawisko Halla
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38410000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 343798.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Amtest PL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chojnicka 57 lok. 1
Kod pocztowy: 60-480
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 343798.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 343798.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343798.53
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500023830-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.

Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565447-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BDG.261.310.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: nabycie trójfazowego kalibratora mocy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 562100.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: NDN-Zbigniew Daniluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowskiego 15
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 691 383.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691 383.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691 383.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Numer ogłoszenia: 98326 - 2017 ; data zamieszczenia: 19.06.2017.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 509469-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 581 90 04, 22 581 93 49, faks 22 581 93 90, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gum.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG.WZP.261.135.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych poprzez dostawę analizatora czterokanałowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158543.12
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, janusz.prusak@bksv.com, ul. Goraszewska 12, 02-910, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195 008,04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195 008,04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195 008,04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 


 


Numer ogłoszenia: 146368 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124719 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego wraz z jego montażem, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.22.10-7, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 189420,00

Oferta z najniższą ceną: 189420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 245262,00

Waluta: PLN.

 
Numer ogłoszenia: 176303 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113027 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 159800,00

Oferta z najniższą ceną: 70467,93 / Oferta z najwyższą ceną: 159800,00

Waluta: PLN.
 
Numer ogłoszenia: 143595 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143245 - 2016 data 19.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.
W ogłoszeniu jest: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.
W ogłoszeniu powinno być: sprzedaż laser trackera.


Warszawa: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody
Numer ogłoszenia: 143245 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63183 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż laser trackera Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 135 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Kaczmarczyk Smart Solutions, ul. Odłogi 12, 03-037 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 562455,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 383080,00

Oferta z najniższą ceną: 383080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 555497,49

Waluta: PLN .
 


Warszawa: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro.
Numer ogłoszenia: 124833 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64755 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.71.00.00-5, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 142174,47

Oferta z najniższą ceną: 142174,47 / Oferta z najwyższą ceną: 142174,47

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 125159 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124833 - 2016 data 07.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: roboty budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: dostawy.


 


Warszawa: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro
Numer ogłoszenia: 122537 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64969 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.71.00.00-5, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Generalny Przedstawiciel firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul. Zwoleńska 46 H, 04-761 Warszawa, NIP: 951 004 49 81, Regon; 010794593, ul. Zwoleńska 46 H, 04-761 Warszawa, 04-761 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 277977,54

Oferta z najniższą ceną: 277977,54 / Oferta z najwyższą ceną: 277977,54

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 123703 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 122537 - 2016 data 06.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
W ogłoszeniu jest: Oferta z najwyższą ceną 277977,54 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najwyższą ceną 441570,00 PLN.

 


Dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

Numer ogłoszenia: 97059 - 2016; data zamieszczenia - 21.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90104 - 2016

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819510, faks (22) 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel).

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24110000-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne) w dniu 31.05.2016 r.;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel) w dniu 31.05.2016 r.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 (po dwie dla każdej części zamówienia).

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): Air Products Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): 209 630,08 PLN;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): 252 032,52 PLN

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): 126 563,63

Oferta z najniższą ceną: 126 563,63 / Oferta z najwyższą ceną: 126 990,10

2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): 177 120,00

Oferta z najniższą ceną: 177 120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190 158,00

Waluta: PLN.
 


Warszawa: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody
Numer ogłoszenia: 87023 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110356 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 135 000 EUR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.10.00-2, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536585,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 633880,50

Oferta z najniższą ceną: 633880,50 / Oferta z najwyższą ceną: 633880,50

Waluta: PLN .
 


Warszawa: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 1) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 2) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi

Numer ogłoszenia: 322822 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153259 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 1) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 2) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 3) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 4) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 134 000 EUR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138943,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 179060,50
Oferta z najniższą ceną: 178539,91 / Oferta z najwyższą ceną: 179060,50
Waluta: PLN .

Część NR: 2 Nazwa: Sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136776,00
Oferta z najniższą ceną: 136776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200032,44
Waluta: PLN .
 


Dostawa układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN

Numer ogłoszenia: 241132 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192726 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN wraz z jego dostawą i usługami towarzyszącym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.63.61.00-4, 48.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zwick Roell Polska Spółka z o.o. Sp. k., Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211382,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 298890,00

Oferta z najniższą ceną: 298890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 298890,00

Waluta: PLN .

 Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

Numer ogłoszenia: 229680 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189496 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Z.U.B. ADROG Sp. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul.. Ostródzka 213 03-289 Warszawa, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 882572,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1194330,00

Oferta z najniższą ceną: 1194330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1963430,06

Waluta: PLN .

 Warszawa: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja)

Numer ogłoszenia: 212700 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95025 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 134 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 48.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MÖLLER-WEDEL GmbH, Rosengarten 10, Wedel, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 185700,00

Oferta z najniższą ceną: 185700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185700,00

Waluta: PLN.
 


Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro

Numer ogłoszenia: 120093 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176998 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2442614,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2852862,00

Oferta z najniższą ceną: 2852862,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2969220,00

Waluta: PLN.
 


Dostawa generatora sygnałowego do 50 GHz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73951 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa generatora sygnałowego do 50 GHz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż generatora sygnałowego do 50 GHz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.91.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 391516,38
Oferta z najniższą ceną: 391516,38 / Oferta z najwyższą ceną: 391516,38
Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 95673 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
 


Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40289 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański, 37-630 Oleszyce ul. Józefa Sapiehy 5m 5, 37-630 Oleszyce, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5979674,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4486463,85

Oferta z najniższą ceną: 4486463,85 / Oferta z najwyższą ceną: 7394753,20

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 65965 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232213 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.32.00-7, 45.33.12.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188261,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 231561,03

Oferta z najniższą ceną: 231561,03 / Oferta z najwyższą ceną: 242300,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 247867 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201109 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMILTON JOANNA ŚPIEWAKOWSKA, ul. SZCZERBCA 15, 03-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 244770,00

Oferta z najniższą ceną: 165562,57 / Oferta z najwyższą ceną: 280440,00

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 225431 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

Dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184483 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym -poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234959,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 325339,92

Oferta z najniższą ceną: 325339,92 / Oferta z najwyższą ceną: 351878,40

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 223773 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174935 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMILTON JOANNA ŚPIEWAKOWSKA, ul. SZCZERBCA 15, 03-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284552,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 346860,00

Oferta z najniższą ceną: 346860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 650209,59

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 194309 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

Część 1 Remont przyłącza wodnego w pom. nr 021 w piwnicy bud. A w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-2/237/WK/14. Część 2 Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2 w bud. B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr spr. BO-222-3/238/WK/14. Część 3 Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul.Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-4/239/WK/14.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157445 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1 Remont przyłącza wodnego w pom. nr 021 w piwnicy bud. A w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-2/237/WK/14. Część 2 Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2 w bud. B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr spr. BO-222-3/238/WK/14. Część 3 Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul.Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-4/239/WK/14..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 - Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14. Część 2 - Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2 w budynku B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr sprawy BO-222-3/238/WK/14. Część 3 - Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul. Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-4/239/WK/14. poniżej 5 186 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.10.00-1, 45.11.13.00-7, 45.32.00.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1

Nazwa: Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie, ul. Narutowicza 22/5, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12890,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 11780,19

Oferta z najniższą ceną: 11780,19 / Oferta z najwyższą ceną: 18884,81

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TRZECH MIESZKAŃ ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKCIE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNEJ 2 W BUDYNKU B NA KLATCE SCHODOWEJ NR VII ORAZ REMONT WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ NA KLATCE NR VI. NR SPRAWY BO-222-3/238/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzynie ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14403,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14760,00

Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH POD PRZEJŚCIEM BRAMOWYM Z DZIEDZIŃCA OD STRONY UL. ORLEJ NA DZIEDZINIEC NR 1 OBIEKTU GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNEJ 2. NR SPRAWY BO-222-4/239/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzynie ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 w, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27849,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27060,00

Oferta z najniższą ceną: 27060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27060,00

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 188329 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

Dostawa układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi i innych urządzeń pomiarowych i sterujących


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157899 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi i innych urządzeń pomiarowych i sterujących.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: 1) układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu heat pipe) - część I zamówienia; oraz sprzedaż wraz z dostawą następujących urządzeń: 2) dwie sztuki czujnika termometru rezystancyjnego SPRT - część II zamówienia; 3) miernika współpracującego z czujnikami temperatury - część III zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu heat pipe) - część I zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203253,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 250504,26

Oferta z najniższą ceną: 250504,26 / Oferta z najwyższą ceną: 280227,09

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: dwie sztuki czujnika termometru rezystancyjnego SPRT

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45218,49

Oferta z najniższą ceną: 45218,49 / Oferta z najwyższą ceną: 66197,12

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: miernika współpracującego z czujnikami temperatury

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14635,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24213,78

Oferta z najniższą ceną: 24213,78 / Oferta z najwyższą ceną: 36081,56

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 184829 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111123 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.26.23.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SYNTAX Sp.z o.o., Jeździecka 20, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 714173,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 488000,06

Oferta z najniższą ceną: 488000,06 / Oferta z najwyższą ceną: 957378,24

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 142429 - 2014; data zamieszczenia: 2014-07-02Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114497 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mark Synowiec UEI Urządzenia Elektroniczne Import, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140650,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 172815,00

Oferta z najniższą ceną: 172815,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172815,00

Waluta: PLN

Numer ogłoszenia: 141063 - 2014; data zamieszczenia: 2014-07-01Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89385 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzyniec, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 626596,35

Oferta z najniższą ceną: 626596,35 / Oferta z najwyższą ceną: 1586700,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 119277 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11991 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa w latach 2014 -2015: gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne);

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Messer Polska Sp. z o.o, ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 163505,13

Oferta z najniższą ceną: 163505,13 / Oferta z najwyższą ceną: 163505,13

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa w latach 2014 -2015: ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Air Products Sp. z o.o., ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 361620,00

Oferta z najniższą ceną: 361620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 361620,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 35731 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281163 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych -poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.12.00-5, 30.12.14.30-6, 30.23.21.10-8, 48.42.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LANCS1 Sp. z o.o., ul. Rudnickiego 3A lok 1H, 01-858 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154471,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 123674,64

Oferta z najniższą ceną: 123674,64 / Oferta z najwyższą ceną: 212012,64

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 17095 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Metadane

Data publikacji : 15.09.2016
Data modyfikacji : 09.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry