Główny Urząd Miar Wyniki postępowań -

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

 INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOSTĘPNE SĄ NA PLATFORMIE E-ZAMAWIAJĄCY GUM

 


 

Wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia Inwestycyjnego pod nazwą
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
"

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.83.2019

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

 

Nazwa i adres wykonawcy:

Oficjalna nazwa: NPL Management Litmited, Hampton Road, Teddington, TW11 0LW, UK
Krajowy numer identyfikacyjny: 2937881
Adres pocztowy: Hampton Road
Miejscowość: Teddington
Kod NUTS: UKI63
Kod pocztowy: TW11 0LW
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.95.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych”(nr. sprawy: BDG-WZP.261.95.2018).

Zamawiający, Główny Urząd Miar, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zawiadamia o unieważnieniu postępowania. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.130.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej.

4.    Zestawienie ofert:
1) ilość złożonych ofert: 1,   
2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,
3) ilość ofert odrzuconych: 0.


5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Hexagon Metrology Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza   oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta Hexagon Metrology Sp. z o.o. była jedyną ofertą, ta oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.97.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
dostawa analizatora czterokanałowego do badań w polu swobodnym.

4.    Zestawienie ofert:
1) ilość złożonych ofert: 1
2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,
3) ilość ofert odrzuconych: 0.


5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:
Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o., ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ gwarancja” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza   oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.   

 


 

Oznaczenie sprawy: Ogłoszenie o zamówieniu nr 632891-N-2018 z dnia 2018-10-05, BDG-WZP.261.84.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej.

4.    Zestawienie ofert:
1) ilość złożonych ofert: 0
2) ilość wykonawców wykluczonych: 0
3) ilość ofert odrzuconych: 0.


6.    Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec tego Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.88.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar,
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia: Modernizacja pomieszczeń 028 i 029.

4.    Zestawienie ofert:
1)    ilość złożonych ofert:3
2)    ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
3)    ilość ofert odrzuconych: 0.

5.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznaną ilość punktów:

1)    Przedsiębiorstwo Budowlane ELBIS Sp. z o.o. Janów ul. Generała Maczka 62, 05-082 Stare Babice. Łączna ilość punktów 46,20 pkt.
2)    MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. j. ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa. Łączna ilość punktów 69,40 pkt.
3)    OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa. Łączna ilość punktów 80,40 pkt.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
1)    OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa.


Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Warszawa, 17.10.2018 r.

 


 

Oznaczenie sprawy BDG-WZP.261.87.2018.2

Postępowanie pn. Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza"

 


 

Oznaczenie sprawy BDG-WZP.261.109 .2018

Postępowanie pn. ,,Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych".

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.108.2018                                


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
Dostawa trójfazowego wzorcowego licznika energii elektrycznej o dokładności 50 ppm.
Zestawienie ofert:
1)    ilość złożonych ofert: 1
2)    ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
3)    ilość ofert odrzuconych: 0.

4.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:
EnerTest testery i diagnostyka, ul. Lazurowa 4 m 98 , 01-315 Warszawa
– cena 215 588, 25 zł,
- gwarancja – 24 miesiące

5.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

EnerTest, testery i diagnostyka ul. Lazurowa 4 m 98 , 01-315 Warszawa
– łączna punktacja 100 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania  merytoryczne zawarte w  opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ i formalne.

Warszawa, 26.09.2018 r.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.103.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM.

4.    Zestawienie ofert:
1)    ilość złożonych ofert:1
2)    ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
3)    ilość ofert odrzuconych: 0.

5.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:
1)    COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena netto: 365 500,00 PLN, cena brutto: 449 565,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
1)    COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena netto: 365 500,00 PLN, cena brutto: 449 565,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt


Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Warszawa, 26.09.2018 r.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.84.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa multisensorowej maszyny pomiarowej.

4.    Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2
2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,
3) ilość ofert odrzuconych: 2.


5.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostały odrzucone:

1)     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Faktor”, ul. Jagielońska 26, 64-800 Chodzież;
2)     Hexagon Metrology Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.


6.    Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert:

1)    Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Faktor” nie spełniała wymagań Zamawiającego określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowił integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i został oznaczony jako Załącznik nr 1 do SIWZ. Niespełnienie wymagań dotyczyło zakresu dopuszczalnych błędów granicznych zaoferowanej multisensorowej maszyny pomiarowej.
Zamawiający wymagał aby błędy (w odniesieniu do ISO 10360), dla całego zakresu pomiarowego, były co najwyżej równe:
1.    EL,MPE: (1,5+0,004L) μm
2.    EXY,MPE: (1,0+0,004L) μm

a oferent zaproponował maszynę o błędach:
1.    EL,MPE: (1,7+0,003L) μm
2.    EXY,MPE: (1,4+0,003L) μm

W związku z powyższym Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Faktor” na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

2)    Oferta Hexagon Metrology Sp. z o.o. została złożona bez zachowania wymagań w zakresie reprezentacji Spółki. Zgodnie z określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym  sposobem reprezentacji Spółki, oferta powinna zostać podpisana przez dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku Zarządu wieloosobowego. Zarząd Spółki składał się z dwóch osób. Natomiast złożona w przetargu oferta została podpisana jedynie przez Prezesa Zarządu. Wykonawca pomimo wezwania nie przekazał również stosownych pełnomocnictw, z których wynikałoby uprawnienie osoby, która podpisała ofertę do samodzielnego działania ze skutkiem dla Spółki.
 W związku z powyższym oferta jest nieważna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Hexagon Metrology Sp. z o.o. nie była w należyty sposób reprezentowana w postępowaniu. Spóła nie działała zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a nieważność złożonej oferty wynika z Art. 104 Kodeksu cywilnego.  

7.    Unieważnienie postępowania:

Wobec niezłożenia ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.52.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie pod nazwą „dostawa irradiatorów gamma” obejmuje następujące części:

I część, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego;
II część, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

4. Zestawienie ofert dla I części zamówienia:

ilość złożonych ofert: I
ilość wykonawców wykluczonych: 0, 3) ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Zestawienie ofert dla II części zamówienia:

ilość złożonych ofert: 1
ilość wykonawców wykluczonych: 0, 3) ilość ofert odrzuconych: 0.

6. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie I części zamówienia oraz uzyskana punktacja:

VF, a.s. Svitavskἁ 588, 679 21 Černἁ Hora, Czechy w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ gwarancja” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez VF, a.s. wynosi 100,00 pkt.

7. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie II części zamówienia oraz uzyskana punktacja:

VF, a.s. Svitavskἁ 588, 679 21 Černó Hora, Czechy w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ gwarancja” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez VF, a.s. wynosi 100,00 pkt.

8. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie I części zamówienia oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta VF, a.s. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SI WZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie II części zamówienia oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta VF, a.s. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.

 


 

BDG-WZP.261.93.2018                                                                                                                           Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Zawiadomienie

 

Dotyczy: Postępowania pn. „Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono ofert.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.62.2018                                                         Warszawa, 30.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

      Spektrofotometr UV-VIS-NIR do pomiarów widmowego współczynnika odbicia.

4. Zestawienie ofert:

 1. ilość złożonych ofert:2
 2. ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
 3. ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

      1) PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, cena netto: 536 000,00 zł/cena brutto: 659 280,00 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

       2) MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J. ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa, cena netto: 569 105,00 zł/cena brutto: 699 999,15 zł. Łączna punktacja 72,51 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

1) PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, cena netto: 536 000,00 zł/cena brutto: 659 280,00 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 


BDG-WZP.261.74.2018                                                                         Warszawa, dnia 30 lipca 2018 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: Postępowania pn. ,,Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM ".

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.51.2018                                     Warszawa, 28.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa precyzyjnego mostka temperaturowego

Zestawienie ofert:

      1) ilość złożonych ofert: 1

      2) ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

      3) ilość ofert odrzuconych: 0.

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

Alitech ul Stobrawska 30, 54-211 Wrocław

– cena 247 511,67 zł,

- gwarancja – 24 miesiące

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Alitech ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław

– łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania  merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ i formalne.

 


Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.45.2018                                     Warszawa, 21.06.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wzmacniaczy do kalibratora mocy i energii prądu przemiennego – 2 sztuki

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert: 1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa

– cena 285 114,00 zł,

- gwarancja – 72 miesiące

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa

– łączna punktacja 100 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania  merytoryczne zawarte w  opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ i formalne.

 


Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.25.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach. medycznych.

4. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 1.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz powody ich odrzucenia:

W postępowaniu wpłynęła jedna (1) oferta. Była to oferta Ensalta sp. z o.o., ul. Krakowska 386, 32-080 Zabierzów. Oferta została złożona w zakresie I i II części zamówienia.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający odrzucił ofertę Ensalta sp. z o.o. złożoną w zakresie I i II części zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ensalta Sp. z o.o. nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24 maja   2018 r. dotyczące wyjaśnień kwestii rażąco niskiej ceny w zakresie I i II części zamówienia. Takie zachowanie Wykonawcy spowodowało odrzucenie jego oferty na podstawie przywołanej powyżej podstawy prawnej.  

6. Przyczyna unieważnienia postępowania

W związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.10.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Przedmiot zamówienia:

nabycie aktywnego masera wodorowego wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem.

4.  Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

1) Systemics-Pab Sp. z o.o., ul. Wołodyjowskiego 46B, 02-724 Warszawa, w zakresie kryterium „cena” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „wrażliwość częstotliwości na zmiany temperatury otoczenia” oferta otrzymała 20,00 pkt, w zakresie kryterium „wrażliwość częstotliwości na zmiany pola magnetycznego” oferta otrzymała 20,00 pkt. Łącznie oferta Systemics-Pab Sp. z o.o. otrzymała 100,00 pkt.

2) Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 99-300 Kutno, w zakresie kryterium „cena” oferta otrzymała 46,12 pkt, w zakresie kryterium „wrażliwość częstotliwości na zmiany temperatury otoczenia” oferta otrzymała 00,00 pkt, w zakresie kryterium „wrażliwość częstotliwości na zmiany pola magnetycznego” oferta otrzymała 00,00 pkt. Łącznie oferta Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.  otrzymała 46,12 pkt.

6.  Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta Systemics-Pab Sp. z o.o. otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.6.2017                                                                             Warszawa, 21.11.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.  Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Przedmiot zamówienia:

Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2.

4.  Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

 1. COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena netto: 291 500,00 PLN, cena brutto: 358 545,00 PLN.
 2. KDM Instalacje Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok 3, cena netto: 397 550,00 PLN, cena brutto: 488 986,50 PLN.
 3. CentroClima Sp. z.o.o. ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków, cena netto: 166 035,00 PLN, cena brutto: 204 223,05 PLN  

5.  Zestawienie ofert:

 1. ilość złożonych ofert: 3,
 2. ilość Wykonawców wykluczonych: 1.

Podstawę prawną wykluczenia firmy CentroClima Sp. z o.o. stanowi art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.

   Uzasadnienie:

W dniu 6 i 9 listopada 2017 r. Zamawiający zwrócił się do firmy CentroClima Sp. z o.o. o złożenie dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w artykule 25 ust. 1 Ustawy Pzp oraz dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku przedmiotowego przez  urządzenia zaproponowane przez oferenta, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (tj. urządzenia klimatyzacyjne powinny posiadać certyfikat EUROWENTU lub innego niezależnego laboratorium, potwierdzający dane techniczne producenta zawarte w dokumentacji i kartach doboru OPZ ust. 1.3.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania).

W dniu 14 listopada 2017 r. Zamawiający wezwał, działając na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w tym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, wyznaczając jednocześnie termin złożenia dokumentów na dzień 15 listopada 2017 r. do godz. 1400. Termin na złożenie dokumentów został na wniosek oferenta przedłużony do dnia 16 listopada do godz. 900. Firma CentroClima Sp. z o.o. odpowiedziała na wezwanie Zamawiającego i złożyła w siedzibie Zamawiającego dokumenty. Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów przez komisję przetargową Zamawiający stwierdził, że:

 1. osoba wyznaczona jako kierownik robót instalacyjnych - Pan Piotr Tabor - nie ma odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w SIWZ do pełnienia funkcji kierownika budowy, nie zostało wykazane, że zrealizował, co najmniej 2 kontrakty, jako kierownik budowy, z czego 1 powinien być realizowany na obiektach zabytkowych, nie zostało wykazane, że odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych i podlegających ochronie przez konserwatora zabytków,
 2. oferent nie wskazał osoby instalatora, która powinna posiadać aktualne w okresie wykonywania zamówienia, uprawnienia w zakresie obsługi technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane - certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie naprawy oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane - zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. z 2015 r. poz.881 z późn. zm.,
 3. oferent nie złożył w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 4. oferent nie złożył certyfikatów EUROWENTU lub innego niezależnego laboratorium, wymaganych dla zaproponowanych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z OPZ ust. 1.3.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania.   

       3.  ilość ofert odrzuconych: 2.

Podstawę prawną odrzucenia oferty firmy CentroClima Sp. z o.o. stanowi art. 89 ust.1 pkt 5 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Oferta firmy CentroClima Sp. z o.o. została odrzucona z powodu wykluczenia  firmy CentroClima Sp. z o.o. z postępowania o zamówienie publiczne.

Podstawę prawną odrzucenia oferty firmy KDM Instalacje Sp. z o.o.  stanowi art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Oferent KDM Instalacje Sp. z o.o. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 04.12.2017 r.

 

6.  Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena netto: 291 500,00 PLN, cena brutto: 358 545,00 PLN.

Firma COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski jako jedyny oferent złożył ofertę spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Z A T W I E R D Z A M

z up. Dyrektora Generalnego Urzędu

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Paweł Oracz

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.7.2017                                     Warszawa, 27.10.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

Budowa nowego systemu monitoringu w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie ul. Elektoralna 2

Zestawienie ofert:

 1. ilość złożonych ofert: 1
 2. ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
 3. ilość ofert odrzuconych: 0.

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

Maxton sp z o.o. S.K.A. ul. Willowa 87, 32-085 Modliniczka – cena 284 922,81 zł

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Maxton sp z o.o. S.K.A. ul. Willowa 87, 32-085 Modliniczka – cena 284 922,81 zł – łączna punktacja 100 pkt

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ

 

Z A T W I E R D Z A M

z up. Dyrektora Generalnego Urzędu

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Paweł Oracz

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.WZP.261.256.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa komparatora masy – zespolone, modułowe , automatyczne stanowisko pomiarowe wzorca państwowego prototypu 1 kg nr 51

 

4. Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:2
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

Sartorius Poland Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 70 A, 62-025 Kostrzyn Wlkp cena 4 270 068,00 PLN Łączna punktacja 71,2 pkt

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28, cena 2 214 000,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28, cena 2 214 000,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,10.10.2017 r.

 

Z A T W I E R D Z A M

z up. Dyrektora Generalnego Urzędu

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Paweł Oracz

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.WZP.261.255.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa automatycznego wielopozycyjnego komparatora masy o zakresie Max ≥ 5g


4. Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28,

cena 195 570 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28,

cena 195 570 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa, 12.09.2017 r.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.348.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza.

 

 1. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

NGLab Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 49; 01-234 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez  NGLab Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt;

 

6.       Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta NGLab Sp. z o.o. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.310.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie trójfazowego kalibratora mocy.

 

 1. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02 – 784 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez NDN - Zbigniew Daniluk wynosi 100,00 pkt.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta NDN – Zbigniew Daniluk była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


Oznaczenie sprawy: BDG.261.233.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie spektrometru ICP-MS kompatybilnego
z chromatografem jonowym typ 850 Professional IC AnCat wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02 – 785 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez  PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt;

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG .261.326.2017                                                         Warszawa, 10.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

      Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym.

 

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH, Heidelberger Strasse 12, DE 01189 Dresden, cena netto: 299 307,60 zł/cena brutto: 368 148,35 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH, Heidelberger Strasse 12,DE 01189 Dresden, cena netto: 299 307,60 zł/cena brutto: 368 148,35 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.308.2017                                              Warszawa, 09.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert: 1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

AMTEST – PL  ul. Chojnicka 57/1, 60-480 Poznań – cena 343 798,53 zł

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

AMTEST – PL  ul. Chojnicka 57/1, 60-480 Poznań – cena 343 798,53 zł – łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO.261.170.2017                                               Warszawa, 28.07.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redefinicją kelwina – dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym.

Część I  precyzyjny mostek dla termometrii rezystancyjnej,

Część II komórka punktu stałego temperatury, realizująca punkt krzepnięcia gliny (Al),

Część III komórka do realizacji punktu krzepnięcia Cu wraz z dedykowanym koszem.

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert: 3
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

        1) Alitech sp. z o.o. ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław,

Część I -   cena 166 978,70 zł., łączna punktacja 100 pkt.

Część II – cena 65 964,90 zł., łączna punktacja 100 pkt.

        2) AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa,

 Część III – cena 70 301,88 zł. łączna punktacja 100 pkt.

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

         1) Alitech sp. z o.o. ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław,

Część I – cena 166 978,70 zł., łączna punktacja 100 pkt.

Część II – cena 65 964,90 zł., łączna punktacja 100 pkt.

         2) AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa,

Część III – cena 70 301,88 zł., łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 Oznaczenie sprawy: BDG – WZP.261.135.2017                              Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego.

 

4. Zestawienie ofert:
1) ilość złożonych ofert: 1
2) ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

      Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, cena 195 008,04 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
    Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, cena 195 008,04 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.465.2016                                       Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Nazwa i adres Zamawiającego

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia

Sprzedaż i dostawa licencji:

część 1 - sprzedaż i dostawa licencji do pakietów oprogramowania biurowego;

część 2 – sprzedaż i dostawa licencji dostępowej (CAL) do oprogramowania serwerowego.

 • Uzasadnienie unieważnienia postępowania

1.    Uzasadnienia prawne:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 i art. 92 ust. 2 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie.

2.    Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21.11.2016 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, przesłał, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail), do wszystkich ośmiu wykonawców, którzy złożyli oferty dotyczące części 1 i 2 zamówienia, „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty” oraz zamieścił tę informację na swojej stronie internetowej.

W dniu 23.11.2016 r. INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., będąca Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 i 2, poinformowała Zamawiającego, przesyłając
e-mailem skan pisma z informacją, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia, czyli uchyliła się od zawarcia umów w zakresie części 1 i 2 zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ust. 2 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał, bez ponownego badania i oceny ofert, ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę - Jakub Hryciuk ONEX GROUP, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia. W dniu 24.11.2016 r. poinformował o tym ww. Wykonawcę i zaprosił go do podpisania umów w zakresie dotyczącym części 1 i 2 zamówienia, przesyłając e-mailem skan pisma zawierający te informacje. W dniu 24.11.2016 r. również ten Wykonawca - Jakub Hryciuk ONEX GROUP uchylił się od podpisania umów dotyczących części 1 i 2 zamówienia, poprzez przesłanie Zamawiającemu e-mailem skanu pisma z informacją, z której wynikało,
że nie jest w stanie zrealizować dostaw, będących przedmiotem postępowania.

Wyżej wymienione okoliczności wypełniają przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z uchwałą KIO/KD 83/14 z dnia 1 października 2014 r.: „Przepis art. 94 ust. 3 p.z.p. ma charakter wyjątkowy, co oznacza, że nie może być interpretowany rozszerzająco i zamawiający może z niego skorzystać wyłącznie jednokrotnie. Oznacza to, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert. W sytuacji, gdy wykonawca wybrany w trybie art. 94 ust. 3 p.z.p., również uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający winien unieważnić postępowanie o zamówienia publiczne”.

 


Nr sprawy: BO-WZP.261.465.2016                                       Warszawa, 21 listopada 2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa licencji:

część 1 - sprzedaż i dostawa licencji do pakietów oprogramowania biurowego;

część 2 – sprzedaż i dostawa licencji dostępowej (CAL) do oprogramowania serwerowego.

 • Zestawienie ofert:

1.    Liczba złożonych ofert: 8 (wszystkie oferty dotyczyły obydwu części zamówienia).

2.    Liczba wykluczonych Wykonawców: 0.

3.    Liczba ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, informacja o zadeklarowanych cenach brutto ofert, terminach realizacji oraz punktacji przyznanej ofertom

1.    Oferta nr 1 - złożona przez INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin:

        1)    część 1:

        a)    cena brutto – 511.286,40 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 100 pkt, w tym 60 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 41.758,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy ,

c)     przyznana punktacja łączna – 100 pkt, w tym 60 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 2 złożona przez CADevent Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20 lok. 511, 80-175 Gdańsk:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 533.981,38 zł,

        b)    termin realizacji – 2 dni robocze,

c)    przyznana punktacja łączna – 89,45 pkt, w tym 57,45 pkt w kryterium „cena” i 32 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 43.777,55 zł,

        b)    termin realizacji – 2 dni robocze ,

c)     przyznana punktacja łączna – 89,23 pkt, w tym 57,23 pkt w kryterium „cena” i 32 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 3 złożona przez Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 559.699,20 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)    przyznana punktacja łączna – 94,81 pkt, w tym 54,81 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 47.355,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 92,91 pkt, w tym 52,91 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 4 złożona przez Virtual Technologies Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 525.456,00 zł,

        b)    termin realizacji – 5 dni roboczych,

        c)    przyznana punktacja łączna – 66,38 pkt, w tym 58,38 pkt w kryterium „cena” i 8 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 45.202,50 zł,

        b)    termin realizacji – 5 dni roboczych,

c)     przyznana punktacja łączna – 63,43 pkt, w tym 55,43 pkt w kryterium „cena” i 8 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 5 złożona przez A.P.N. Promise S.A., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 520.536,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 98,93 pkt, w tym 58,93 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 42.619,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 98,79 pktw tym 58,79 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 6 złożona przez E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 515.616,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 99,50, w tym 59,50 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 42.619,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 98,79 pkt, w tym 58,79 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 7 złożona przez PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński ul. Meksykańska 6
  lok. 101, 03-948 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 549.167,94 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 95,86 pkt, w tym 55,86 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 45.163,14 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 95,48 pkt, w tym 55,48 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 8 złożona przez Jakub Hryciuk ONEX GROUP, Al. N.M.P. 34, 42-200 Częstochowa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 511.683,94 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)    przyznana punktacja łączna – 99,95 pkt, w tym 59,95 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 41.939,31zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 99,74 pkt, w tym 59,74 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

W zakresie części 1 i 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin.

Oferta nr 1 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, dotyczące części 1 i 2 zamówienia.
W zakresie obydwu części zamówienia (1 i 2) przyznano jej łącznie, z uwzględnieniem ocen w dwóch kryteriach (cena i termin realizacji) największą liczbę punktów – po 100 pkt.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.333.2016.                                                 Warszawa, 22.08.2016 r.      

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 70 1 – 70 3 Kodeksu cywilnego
na dostawę platformy wagowej do komparatora KA 50 firmy Mettler Toledo

 

W dniu 16 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert.

 

W przetargu wpłynęły 2 oferty, które zostały złożone przez:

1. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, cena 80.934,00 zł., okres gwarancji 36 miesięcy;

2. Mettler – Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, cena 157.440,00 zł., okres gwarancji 12 miesięcy;

 

Wykonawcy złożyli prawidłowe oferty (zobowiązali się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przekazali wszystkie wymagane dokumenty).

 

Ocena ofert:

1. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski – 100 pkt.

2. Mettler – Toledo Sp. z o.o. – 44 pkt.

 

Oferta złożona przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-WZP.261.227.2016                                            Warszawa, 03.08.2016 r.    

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego wraz z jego montażem, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia.

 

4. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 3

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

 

1) SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Lubomirskiego 5, 05–080 Izabelin, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,88 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 30 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA SPÓŁKA JAWNA wynosi 90,88 pkt;

 

2) ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 22,50 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K. wynosi 92,50 pkt;

 

3) Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 54,06 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 22,50 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. wynosi 76,56 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K. otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


Nr sprawy: BO-WZP.261.300.2016                                                              Warszawa, 27.07.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

 

 • Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2,

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0,

3)  liczba ofert odrzuconych: 1.

 

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, informacja o zadeklarowanych łącznych cenach brutto ofert, wartościach niepewności pomiaru licznika, okresach gwarancji oraz punktacji przyznanej ofertom:

        Oferta nr 1 – złożona przez Emerson Process Management Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa:

        1)   cena brutto – 159.800,00 zł.

2)  niepewność pomiaru licznika - 0,06%,

3)  okres gwarancji – 24 miesiące.

      Ofercie nr 1 przyznano łącznie 100 pkt, w tym:

      w kryterium „cena” – 70 pkt,

      w kryterium „niepewność pomiaru licznika” – 20 pkt,

      w kryterium „okres gwarancji” – 10 pkt.

 

Oferta nr 2 – złożona przez Endress+Hauser Polska Sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław:

 1. cena brutto – 70.467,93 zł,
 2. niepewność pomiaru licznika – 0,07%
 3. okres gwarancji – 24 miesiące.

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym niepewności pomiaru licznika.
W związku z tym oferta ta nie podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego niepewność pomiaru licznika nie może być większa niż 0,06%,
a Wykonawca zadeklarował wyższą wartość tego parametru (0,07%). Zgodnie z deklaracją Wykonawcy oferowany licznik (w zakresie strumienia objętości powyżej 290 dcm3/min) charakteryzuje się niepewnością pomiaru równą 0,07%, co jest niezgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego, określonymi
na „nie powinna być większa niż 0,06%” w całym zakresie pomiarowym, tj. od 100 do 2000 dcm3/min strumienia objętości. W zakresie od 100 do 290 dcm3/min niepewność pomiaru została przedstawiona przez Wykonawcę za pomocą wzoru (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego). Niepewność pomiaru obliczona na podstawie prezentowanego wzoru zawiera się w przedziale od 0,33% (dla 100 dcm3/min) do 0,11%
(dla 290 dcm3/min), czyli jest większa niż wymagana przez Zamawiającego.

 

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Emerson Process Management Sp. z o.o.,
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa.

Oferta nr 1 spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przyznano jej łącznie 100 punktów. Jest to jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona w tym postępowaniu.

 


Nr sprawy: BO-WZP.261.226.2016                                       Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

I Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż laser trackera.

 

IV Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

 

V   Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacja o łącznej cenie brutto ofert, zdeklarowanych wartościach dopuszczalnych błędów pomiaru rodzaju 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 oraz wyniku oceny (ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oraz łącznej punktacji):

oferta nr 1 – HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o., 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23:

1)  łączna cena brutto - 555.497,49 zł (waga procentowa - 64%) – 44,14 pkt;

2)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 1 - 10 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

3)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 2 - 15 μm (waga procentowa - 6% ) – 6 pkt;

4)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 3 - 1 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

5)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 4 – 25 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

6)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 5 – 27 μm (waga procentowa - 6%) – 4,44 pkt;

7)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 6 - 315 μm (waga procentowa - 6%) – 4,95 pkt;

     

      Ofercie nr 1 przyznano łącznie 77,53 pkt.

 

oferta nr 2 – Robert Kaczmarczyk SMART SOLUTIONS, 03-037 Warszawa, ul. Odłogi 12

1)  łączna cena brutto- 383.080,00 zł (waga procentowa- 64%) – 64 pkt;

2)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 1 - 11 μm (waga procentowa - 6%) – 5,45 pkt;

3)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 2 - 35 μm (waga procentowa - 6%) –  2,57 pkt;

4)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 3 - 1 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

5)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 4 – 25 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

6)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 5 – 20 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

7)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 6 - 260 μm (waga procentowa -  6%) – 6 pkt;

 

Ofercie nr 2 przyznano łącznie 96,02 pkt

 

VI   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Roberta Kaczmarczyka, działającego pod firmą SMART SOLUTIONS, 03-037 Warszawa, ul. Odłogi 12.

Oferta nr 2 spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przyznano jej najwyższą łączną ilość punktów – 96,02.

 


Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.261.225.2016

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego:
  Główny Urząd Miar,
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 • Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:
  Sprzedaż profilometru stykowego.
 • Zestawienie ofert:
  1)  ilość złożonych ofert:2,
  2)  ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
  3)  ilość ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
  w ofertach:

  1)  ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo  60 - 185 Poznań  70,36 pkt
  2)  Generalne Przedstawicielstwo firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul. Zwoleńska 46 H 04 - 761 Warszawa  100 pkt

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
  Generalne Przedstawicielstwo firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul.Zwoleńska 46 H 04 - 761 Warszawa,
  cena 277 977,54 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

  Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.261.180.2016

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego
  Główny Urząd Miar,
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 • Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:
  Sprzedaż analizatora sieci do 3 GHz.

 • Zestawienie ofert:
  1.  ilość złożonych ofert:1,
  2.  ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
  3.  ilość ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
  w ofertach:

  AM Technologies Sp.z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie Business Park 146 02 – 305 Warszawa, cena 142 174,47 zł. Łączna punktacja 95,00 pkt.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

  AM Technologies Sp.z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie Business Park 146 02 – 305 Warszawa, cena 142 174,47 zł. Łączna punktacja 95,00 pkt.

  Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.205.2016                                      

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej
(wraz z elementami przyłączeniowymi).

 • Zestawienie ofert:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 • Uzasadnienie unieważnienia postępowaniu :

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty, postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.160.2016                                      

Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania trwałości wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.

 • Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 1;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

oferta nr 1 – złożona przez Sensus Polska Sp.z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń;

cena całkowita oferty: 633.880,50 zł,  okres gwarancji : 24 miesiące;

wynik oceny – 100 pkt, w tym:

80 pkt - w kryterium „cena”;

20 pkt - w kryterium „okres gwarancji”.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Sensus Polska Sp. z o.o.,
ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń, która spełnia wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona na 100 pkt.

Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.


 

Oznaczenie sprawy: BO-WZP.261.77.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

    Dostawa w latach 2016 – 2017:

       1. gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
       2. ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

4. Zestawienie ofert:

    1) ilość złożonych ofert: 4 (po dwie dla każdej części zamówienia),

    2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

    3) ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

I część zamówienia (gazy różne):

    1) Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 63, 31 - 357 Kraków, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70 %, w zakresie  kryterium „gwarancji” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Liquide Polska Sp.z o.o. wynosi 100 %;

    2) Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 69,30 %, w zakresie kryterium „gwarancji” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Products Sp. z o.o. wynosi 99,30 %.

II część zamówienia (ciekły hel):

    1) Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70,00 %, w zakresie kryterium „czas dostarczenia zamówionego helu” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Products Sp. z o.o. wynosi: 100,00 %;

    2) Euro-Hel Marek Pigłas, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 65,10 %, w zakresie kryterium „czas dostarczenia zamówionego helu” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Euro-Hel Marek Pigłas wynosi 95,10 %.

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków, która otrzymała najwyższą punktację, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą.

Dla II części zamówienia wybrano ofertę Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, która otrzymała najwyższą punktację, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest  ważną ofertą.

 

Warszawa, 10.05.2016 r.

 


 

Nr sprawy: BO.WPZ.231.441.2015.747.MM

Warszawa, 12 listopada 2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia:

      sprzedaż sprzętu komputerowego:

      część 1 - sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów
      z oprogramowaniem systemowym;

      część 2 - sprzedaż, montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami
      operacyjnymi.

 1. Zestawienie ofert:

1. część 1:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0;

2. część 2:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0

 1. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

1.  część 1:

 - oferta nr 2 – złożona przez NICAT COM Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa;

   cena całkowita oferty: 178.539,91 zł;

   cena brutto oferty (po doliczeniu przez Zamawiającego podatku VAT do cen netto komputerów
   przenośnych typ-1, typ-2, typ-3, typ-4 i tabletów): 191.790,21 zł;

   okres gwarancji : 36 miesięcy;

   wynik oceny – 95,83 pkt, w tym:

   - 89,83 pkt w kryterium „cena”;

   - 6 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

 - oferta nr 3 – złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa,    cena całkowita oferty:

   wg kalkulacji Wykonawcy: 179 186,50 zł;

   po poprawieniu przez Zamawiającego oczywistej pomyłki rachunkowej dotyczącej wartości netto
   3 szt. komputerów przenośnych typ-2: 179.060,50 zł;

   cena brutto oferty (po doliczeniu przez Zamawiającego podatku VAT do cen netto komputerów
   przenośnych typ-1, typ-2, typ-3, typ-4 i tabletów): 191.431,05 zł;

   okres gwarancji: 60 miesięcy:

   wynik oceny - 100 pkt, w tym:

   - 90 pkt w kryterium „cena”;

   - 10 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

2.  część 2:

 - oferta nr 1 – złożona przez System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec;

   cena brutto oferty: 200.032,44 zł;

okres gwarancji: 36 miesięcy;

   wynik oceny -67,54 pkt, w tym:

   - 61,54 pkt w kryterium „cena”;

   - 6 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

 - oferta nr 4 – złożona przez ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa;

cena brutto oferty: 136.776,00 zł;

okres gwarancji: 60 miesięcy;

   wynik oceny - 100 pkt, w tym:

   - 90 pkt w kryterium „cena”;

   - 10 pkt w kryterium „okres gwarancji”.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

W zakresie dotyczącym części 1 zamówienia najkorzystniejsza jest oferta nr 2, złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona
na 100 pkt.

W zakresie części 2 dotyczącym części 2 zamówienia najkorzystniejsza jest oferta nr 4, złożona przez ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona
na 100 pkt.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.231.440.2015.750.MK

Warszawa, 29.10.2015 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie

art. 70 1 – 70 3 Kodeksu Cywilnego

na budowę systemu wejść oraz kontroli czasu pracy w siedzibie Głównego Urzędu Miar

 

W dniu 21 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert. W przetargu wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez:

oferta nr 1 – SKALMEX Sp. z o.o., ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce, cena   brutto – 133.865,50 zł;

oferta nr 2 – CHOMTECH Sp. z o.o. ul. Józefa Sarego 12, 31-047 Kraków, cena brutto – 109.716,00 zł;

oferta nr 3 – UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54,  30-417 Kraków, cena brutto-98.420,30 zł.

Oferta złożona przez UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, spełnia  wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych
w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, zawiera najniższą cenę.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.231.270.2015.356.ML

Warszawa, 24.09.2015 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie

art. 70 1 – 70 3 Kodeksu Cywilnego
na prowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Głównego Urzędu Miar

 

W dniu 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert. W przetargu wpłynęło 9 ofert, które zostały złożone przez:

1.      Quenn’s School Szkoła Języków Obcych Karolina Osińska, ul. Szczytna 9, 87-100 Toruń, cena 57.200,00 zł.;

2.      Centrum Kształcenia Biznesu Sp z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice,
cena 94.000,00 zł.;

3.      PolAnglo, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa, cena 58.800,00 zł.;

4.      CITYSCHOOL S.C., Aleje Jerozolimskie 44/1029, 00-024 Warszawa,
cena 57.400,00 zł.;

5.      Open Education Group Sp z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok,
cena 54.298,00 zł.;

6.      The Challenge Group A.J. Molscy sp. J., ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa, cena 52.390,00 zł.;

7.      L2 – Language Consulting Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 8/17, 00-590 Warszawa, cena 61.400,00 zł.;

8.      Fundacja Nauki Języków obcych Lingua Mundi, ul. Ludwika Krzywickiego 34,
02-078 Warszawa, cena 76.000,00 zł.;

9.      Learning System Poland S.A., Aleja Solidarności 117, 00-140 Warszawa,
cena 71.000,00 zł.     

Wykonawca PolAnglo został wykluczony z postępowania a jego oferta została odrzucona z powodu nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku jakościowego odnośnie realizacji usługi prowadzenia kursów języka angielskiego. Pozostali Wykonawcy złożyli prawidłowe oferty (zobowiązali się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przekazali wszystkie wymagane dokumenty). Kryterium oceny ofert – 100% cena.

Oferta złożona przez The Challenge Group A.J. Molscy sp. J., ul. Świeradowska 51a,
02-662 Warszawa, spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu zawiera najniższą cenę.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.8.2015/459/PM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN wraz z jego dostawą i usługami towarzyszącymi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena i pozostałe kryteria wyboru oferty:

 

Zwick Roell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, cena 298 890,00 zł (brutto). Drugi oferowany parametr wraz z wymaganiami Zamawiającego ilustruje poniższa tabela:

 

Lp

Parametr

Wymagana wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Gwarancja

12 miesięcy

12 miesięcy

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru.

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę Zwick Roell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 

 

Warszawa, 25.08.2015 r.  


 

Nr sprawy: BO.WPZ.222.3.2015/508/WK,

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:

remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec „pod kasztanem” i dziedziniec „pod lipą”) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 6;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

1)      Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.KA., ul. Swiętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce, cena 1.963.430,06 zł., gwarancja 60 m-cy; 55 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 6 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 61;

2)      Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, cena 1.611.867,66 zł., gwarancja 96 m-cy; 67 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 77;

3)      Anpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Polański, ul. Sapiehy 5/5, 37-630 Oleszyce, cena 1.470.000,00 zł., gwarancja 60 m-cy; 73 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 6 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 79;

4)      Konsorcjum Firm, Lider Konsorcjum Tombruk Sp. z o.o., ul. Grodzieńska 20/12, 03-750 Warszawa, cena 1.338.894,22 zł., gwarancja 72 m-ce; 80 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 8 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 88;

5)      Zakład Usług Brukarskich „Adrog” Sp.J., Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa, cena 1.194.330,00 zł., gwarancja 96 m-cy; 90 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 100;

6)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANPOL Stanisław Polański, ul. Dostatnia
8 m.6, 02-991 Warszawa, cena 1.252.848,60 zł., gwarancja 96 m-cy; 86 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 96;

 

VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 5, złożona przez Zakład Usług Brukarskich „Adrog” Sp.J., Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, została oceniona najwyżej (100 pkt).


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.2.2015/508/WK

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

      Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2.

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:3

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

1.    KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa - 2 852 862,00 PLN. Gwarancja jakości – 62 miesiące. Łączna punktacja 100 pkt.

2.    COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5 05-300 Mińsk Mazowiecki – 2 939 090,62 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 97,04 pkt.

3.    Konsorcjum firm:

      FIMA Polska Sp z o.o.- Pełnomocnik Konsorcjum 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 12 i UAB FIMA - Partner Konsorcjum Zirmuny ST. 139 09120 Wilno, Litwa – 2 969 220,00 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 96,15 pkt.

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

            KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa -      2 852 862,00 PLN. Gwarancja jakości – 62 miesiące. Łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_03.08.2015 r.

 


 

Nr sprawy: BO.WPZ.231.256.2015.420.MM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.
II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym (1 licencja).
IV. Zestawienie ofert:
1)  ilość złożonych ofert: 1;
2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;
3)  liczba ofert odrzuconych: 0.
V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):
oferta nr 1 – złożona przez MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH, Rosengarten 10, D-22880 Wedel/Niemcy, cena (netto - dostawa wewnątrzwspólnotowa): 185.700,00 zł, okres gwarancji: 12 miesięcy, łącznie przyznano 100 pkt, w tym:
- 90 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium - 90 %);
- 10 pkt w kryterium „okres gwarancji (waga kryterium - 10 %).
VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1, złożona przez MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH, Rosengarten 10, D-22880 Wedel/Niemcy, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, została oceniona na 100 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.

Warszawa, 21 lipca 2015 


Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.4.2015/318/PM

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż generatora sygnałowego do 50 GHz.

 4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena i pozostałe kryteria wyboru oferty:

 AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 391 516,38 zł (brutto). Pozostałe oferowane parametry wraz z wymaganiami Zamawiającego ilustruje poniższa tabela:

 

 

Lp

Parametr

Wymagana wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Gwarancja

3 lata

3 lat(a)

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru.

2

Zniekształcenia harmoniczne w pasmie 2 – 20 GHz

-55 dBc

- 55 dBc

Oferowana wartość parametru nie może być większa od wymaganej wartości parametru

3

Poziomowana moc w pasmie do 50 GHz

9 dBm

+ 9 dBm

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru

4

Częstotliwość minimalna generatora

10 MHz

0,25 MHz

Oferowana wartość parametru nie może być większa od wymaganej wartości parametru

 
 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 
 Warszawa, 03.06.2015 r.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.1.2015/120/WK

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50  w obrębie 5-03-01

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:3

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański 37 630 Oleszyce ul. Józefa Sapiehy 5m 5  - 4 486 463,85 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 100 pkt.

2.    Renova Sp. z o.o. 00 672 Warszawa ul. Wilcza 42 lok.14 – 5 394 204,70 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 84,85 pkt.

3.    Ciałbud Sp. z o.o. 05 250 Radzymin ul. Ciemne 17 – 7 394 753,20 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 64,60 pkt.

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański 37 630 Oleszyce ul.      Józefa Sapiehy 5m 5  - 4 486 463,85 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna          punktacja 100 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa, 23.04.2015 r.

 

Z A T W I E R D Z A M

Dyrektor Generalnego Urzędu

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-5/354/PM/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż wzorca momentu siły wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena oferty (jedyne kryterium wyboru ofert):

 CEH Calibration Engineering Hohmann e.k., Am Schlaggraben 9, D-63853  MÖmlingen, cena 697 000,00 zł (netto)

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę CEH Calibration Engineering Hohmann e.k., Am Schlaggraben 9, D-63853  MÖmlingen,, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 
 

Warszawa, 17.11.2014 r. 

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.56.979.PM.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

 5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:

 - oferta Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

    cena: 231 561,03 zł (brutto), suma EER – kryterium jakości: 6,68.

Powyższa oferta otrzymała następującą punktację:

- w zakresie kryterium ceny otrzymała 95,00 punktów;

- w zakresie kryterium jakości otrzymała 5,00 punktów.

Łącznie oferta Comfortclima Serwis Janusz Kowalski otrzymała 100,00 punktów.

 

 - oferta Krasieńsko Cezary No Problem, ul. Bukowa 17, 05-074 Halinów, Hipolitów,

    cena: 242 300,00 (brutto), suma EER – kryterium jakości: 6,68.

Powyższa oferta otrzymała następującą punktację:

- w zakresie kryterium ceny otrzymała 90,79 punktów;

- w zakresie kryterium jakości otrzymała 5,00 punktów.

Łącznie oferta Krasieńko Cezary No Problem otrzymała 95,79 punktów.

 
6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą z najwyższą liczbą punktów.

 
 Warszawa, 17.11.2014 r.   

 


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.2.2014/831/WK

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

4.      Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50  w obrębie 5-03-01

5.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 8

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 2.

6.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

1.      Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjno Usługowo Handlowe Marian Pancer 93-153 Łódź ul. Rzgowska 100/102 – 165 562,57 PLN. Brak odpowiedzi w sprawie wyjaśnień art. 90 Pzp.

2.      Colbi Kotynia Sp.J. ul. Piłsudskiego 61 05 070 Sulejowek – 262 476,13 PLN.

3.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9  - 280 440,00 PLN.

4.      ŁUNIBUD Sp.J. ŁUNIEWSKI 00 -143 Warszawa ul.Orla 11 lok 51 – 247 710,35 PLN.

5.      Firma Usługowo – Handlowa Jarosław Dybowski 07 – 400 Ostrołęka ul. Mickiewicza 9 – 168 999,01 PLN. Brak odpowiedzi w sprawie wyjaśnień art. 90 Pzp.

6.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 244 770,00 PLN.

7.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05 077 Warszawa – 248 000,00 PLN.

8.      GÓR BUD Grzegorz Górski 07- 120 Korytnica Górki Grubaki 8 – 278 485,86 PLN.

 

7.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 244 770,00 PLN.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

 

Z A T W I E R D Z A M

z up.  Dyrektora Generalnego Urzędu

Elżbieta Gajewska

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

 

Warszawa,16.10.2014 r.

 


 

Nr sprawy: BOWPZ.231.5.2014/603/MM     

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz
z oprogramowaniem systemowym.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 3;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

oferta nr 1 – złożona przez INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Obozowa 5 , 78-100 Kołobrzeg, cena brutto: 351.878,40 zł, wynik oceny - 92 pkt;

oferta nr 2 – złożona przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, cena brutto: 325.339,92 zł, wynik oceny - 100 pkt;

oferta nr 3 – złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, cena brutto: 342.936,30 zł, wynik oceny - 95 pkt.

VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2, złożona przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą, ocenioną na 100 pkt., gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena (100%), zawiera najniższą cenę.

 

Warszawa, 22 września 2014 r.


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.1.2014/676/WK 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

     Remont dachu i elewacji budynków „F” i „G” w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu       budowlanego remontu dachów  i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 5

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
        w ofertach:

1.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9  - 393 000,00 PLN.

2.      EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa ul. Orzechowa 25 – 348 899,34 PLN.

3.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 346 860,00 PLN.

4.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05 077 Warszawa – 488 000,00 PLN.

5.      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INGO”  ul. Truskawiecka 3A 02 929 Warszawa Franciszek Kotlewski – 650 209,59 PLN.

 6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 1.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 346 860,00 PLN.

 Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_04.09.2014 r.

 
 Z A T W I E R D Z A M

z up.  Dyrektora Generalnego Urzędu

 

Elżbieta Gajewska

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-7-10/354/PM/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi:

1)      układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu „heat pipe”) – część I zamówienia;

oraz sprzedaż wraz z dostawą następujących urządzeń:

2)      dwóch sztuk czujnika termometru rezystancyjnego SPRT – część II zamówienia;

3)      miernika współpracującego z czujnikami temperatury – część III zamówienia.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 6 (po dwie dla każdej części zamówienia),

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny podane w ofertach:

- I część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 280 227,09 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 250 504,26 zł (brutto);

- II część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 66 197,12 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 45 218,49 (brutto);

- III część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 36 081,56 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 24 213,78 (brutto);

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą;

Dla II części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą;

Dla III części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą.

 

 

Warszawa, 11.08.2014 r.   

 


 

Oznaczenie sprawy: BO- 222-4/239/WK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu:

1)      Część 1 - Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku „A”  w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14;

2)      Część 2 - Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2 w budynku „B” na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr sprawy BO-222-3/238/WK/14;

3)      Część 3 - Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym  z dziedzińca od strony ul. Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-4/239/WK/14.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:

      część 1 – ofert 2

      część 2 – ofert 1

      część 3 – ofert 1

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            oferta na część 1 – 18 884,81 zł,

            oferta na część 2 – 14 760,00 zł,

            oferta na część 3 – 27 060,00 zł.

2.      ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie.

            oferta na część 1 – 11 780,19 zł,

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

1.                  Dla części 1 ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie.

            cena oferty 11 780,19 zł,

2.                  Dla części 2 OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            cena oferty 14 760 zł,

3.                  Dla części 3 OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            cena oferty 27 060 zł,

Oferty spełniające wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,   18 .08.2014 r.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-5/354/PM/14

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż wzorca momentu siły wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 0

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna ofert. W takiej sytuacji postępowanie się unieważnia na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Warszawa, 31.07.2014 r.

 

Zatwierdzam:

Robert Ziółkowski

Dyrektor Generalny Urzędu   

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-4/401/ZK/14

Warszawa, 2014-07-29

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzenia FemtoStepper/R/10M Firmy Spectratime

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert – 1,

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych - 0.

 

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1)      oferta nr1 – NAVI Sp. z o.o. ul. Promienista 5/1, 60-288 Poznań - oferta  za kwotę 117 113,22 zł,

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

1)      Wybrano ofertę nr1 – NAVI Sp. z o.o. ul. Promienista 5/1, 60-288 Poznań - oferta  za kwotę 117 113,22 zł,

 

 

    Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i o najniższej cenie.

 

 

 

Nr sprawy: BO-231-6/467/MM/14
Warszawa, 30 lipca 2014 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Kupującego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

II.    Tryb postepowania:

postępowanie prowadzono w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 – 705 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z poź. zm.).

III. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż gęstościomierza oscylacyjnego.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 1.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Sprzedawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert:

oferta nr 1 – Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, cena brutto –84.917,97 zł;

oferta nr 2 – Wojciech Kaca, „DONSERV”, ul. Michała Spisaka, 02-495 Warszawa,
cena brutto –67.803,75 zł.

VI. Nazwa i adres Sprzedawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1, złożona przez Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa. Jest ofertą najkorzystniejsza, gdyż jako jedyna spełnia wymagania Kupującego określone
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

 

Oferta nr 2, złożona przez Wojciecha Kaca, „DONSERV”, ul. Michała Spisaka, 02-495 Warszawa, podlega odrzuceniu, gdyż nie spełnia wymagań Kupującego określonych
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Parametry podane przez DONSERV w ofercie , dotyczące adjustacji i dokładności pomiarów gęstości w zakresie temperatury (0÷95) °C,
nie są zgodne z dokumentacją producenta dotyczącą oferowanego gęstościomierza DDM 2911 PLUS firmy Rudolph Research Analytical, USA.

 

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyjaśnienia rozbieżności między specyfikacją techniczną producenta
i oferowanymi przez DONSERV parametrami podanymi w ofercie na gęstościomierz oscylacyjny typu DDM2911 Plus. Oferent informuje m.in., że:

„Oferowany model urządzenia należy do serii S3, w której zostały wprowadzone poprawki odnośnie funkcjonowania. Układ referencyjny zapewnia możliwość wykonania adjustacji w 1 temperaturze i adjustacja ta zostaje wykorzystana do wszystkich pomiarów także w temperaturach różnych od temperatury adjustacji.”

Natomiast z dostarczonej przez DONSERV w dniu 29 lipca 2014 r. dokumentacji technicznej producenta, dotyczącej charakterystyki metrologicznej gęstościomierza DDM 2911 Plus serii 3 wynika, że ww. adiustacja zapewnia dokładność pomiaru gęstości w zakresie temperatury (15÷60) °C rzędu 0,00005 g/cm3, zaś dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00001 g/cm3 jest osiągalna tylko po wykonaniu adiustacji w temperaturze pomiaru.

Podsumowując, z dostarczonej przez DONSERV dokumentacji technicznej producenta wynika, że oferowany przez Sprzedawcę przyrząd daje możliwość jednej adiustacji dla całego zakresu pomiarowego temperatury, zapewniającej dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00005 g/cm3 w zakresie temperatury (15÷60) °C, a po wykonaniu adiustacji w danej temperaturze pomiaru osiągalna jest dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00001 g/cm3, co nie  spełnia wymagania określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu - „adiustacja: jedna dla całego zakresu pomiarowego temperatury, zapewniająca dokładność pomiaru gęstości 0,000005 g/cm3”.

 


Nr sprawy: BO-231-6/246/RR/14                                                                                 Warszawa, 22 lipca 2014 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Kupującego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 90 70, fax 22 581 95 50

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie określonym w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z poź. zm.)

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa mikroskopu optycznego z dodatkowym wyposażeniem.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 3;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Sprzedawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert:

oferta nr 1 – PRO FOTO Cyryl Przybyszewski ul. Kluka 31, 71-499 Szczecin, cena brutto – 189.161,70zł;

oferta nr 2 – OLYMPUS Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, cena brutto – 108.944,89zł;

oferta nr 3 – LABSOFT Krzysztof Herman, ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa, cena brutto- 148.280,19zł.

VI. Nazwa i adres Sprzedawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2, złożona przez OLYMPUS Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa , spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, zawiera najniższą cenę.

 


Oznaczenie sprawy: BO- 222-5/402/WK/14

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy
ul. Elektoralnej 2.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 8

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      Markbud Marek Krajewski Budownictwo Ogólne 01-641 Warszawa ul. Marii
Kazimiery 23G – 564 421,72 PLN.

2.      PRO FORM Daniel Flisek 08-460 Sobolew Gończyce 103A – 899 955,24 PLN

3.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa – 798 115,56 PLN.

4.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05-077 Warszawa – 488 000,06 PLN.

5.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 664 200,00 PLN.

6.      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INGO”  ul. Truskawiecka 3A 02-929 Warszawa Franciszek Kotlewski – 818 316,44 PLN.

7.      JK ZAWIMEX DEVELOMENT PRB Krzysztof Zalewski ul. Afrykańska 10 m 47 03-966 Warszawa – 957 378,24 PLN.

8.      KONSORCJUM FIRM Zakład Usług Remontowo-Budowlanych inż. Józef Godlewski i Krzysztof Godlewski 04-563 Warszawa – 553 377,84 PLN.

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05-077 Warszawa – 488 000,06 PLN.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa, 13 .06.2014 r.

Z A T W I E R D Z A M
Dyrektor Generalny Urzędu
Robert Ziółkowski

                                                                                                                                                                                                                


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-2/283/ZK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

      Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 19 GHz

4.      Zestawienie ofert:

1)   ilość złożonych ofert: 1

2)   ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)   ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

    1)  oferta nr 1 - UEI Urządzenia Elektroniczne Import - oferta za kwotę 172 815,00 zł.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

     1)  Wybrano ofertę nr 1 UEI Urządzenia Elektroniczne Import, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 pok. 203 - oferta za kwotę 172 815,00 zł.

    Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i o najniższej cenie.

 

Warszawa, 2014-06-09

Zatwierdzam:

Dyrektor Biura Obsługi

Elżbieta Gajewska


 

Oznaczenie sprawy: BO- 222-1/236/WK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Remont i przebudowa  wybranych pomieszczeń  oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami  w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 12

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANPOL Stanisław Polański 02-991 Warszawa
ul. Dostatnia 8 m 6  - 854 188,00 PLN.

2.      SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom
ul. Mokra 2 - 1 586 700,00 PLN.

3.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9 - 1 033 342,89 PLN.

4.      ELCOM Ewa Michalak ul. J. Słowackiego 35 22-151 Janów - 681 017,09 PLN.

5.      AMAT Sp. z o.o. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11  - 1 193 722,34 PLN.

6.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa - 626 596,35 PLN.

7.      Markbud Marek Krajewski Budownictwo Ogólne 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 23G  - 793 315,65 PLN.

8.      KL TEAM Sp. z o.o. al. KEN 36 lok 112 B 02- 797 Warszawa Konsorcjum - 1 321 344,40 PLN

9.      Usługi Wielobranżowe Remontowo Budowlane Ryszard Majewski 26-006 Nowa Słupia
ul. Łuszcza 7  - 969 486,77 PLN.

10.  DENBUD Przedsiębiorstwa Budowlano -  Remontowe Anna Deniszewska
ul. Okulickiego 11 m 7 03-984 Warszawa - 1 132 334,74 PLN.

11.  PRO FORM Daniel Flisek 08-460 Sobolew Gończyce 103A - 753 742,80 PLN.

12.  BREJ Bodzon Bartosz RUNÓW ul Solidarności 49 05-504 Złotokłos - 944 774,84 PLN.

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa
626 596,35`` PLN
.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_   .05.2014 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny Urzędu
Robert Ziółkowski


         
Oznaczenie sprawy: BO-231-20/1043/PM/13

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa w latach 2014 – 2015:

1)      gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);

2)      ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2 (po jednej dla każdej części zamówienia),

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny podane w ofertach:

- I część zamówienia (gazy różne): oferta Messer Polska Sp. z o.o. ul Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, cena 163 505,13 zł (brutto);

- II część zamówienia (ciekły hel): oferta Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, cena 361 620,00 zł (brutto).

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę Messer Polska Sp. z o.o. ul Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną, ważną ofertą dla I części zamówienia.

Dla II części zamówienia wybrano ofertę Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest  jedyną, ważną  ofertą dla II części zamówienia.

 

Warszawa, 05.02.2014 r.   

  

 Nr sprawy BO-231-15/974/MM/13


                                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający, Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , z późn. zm.), informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez LANCS1 Sp. z o.o., 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 1H.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert – cena 100%, uzyskała 100 pkt.


2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacji przyznanej ofertom

1) Oferta nr 1 – Kserkom Tomasz Zmarzły, 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 32,
    cena brutto - 212.012,64 zł, oferta odrzucona.

2) Oferta nr 2 – LANCS1 Sp. z o.o., 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 1H,
     cena brutto - 123.674,04 zł, w wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt.

3) Oferta nr 3 – PROCOPY Rafał Dymiński, 05-082 Koczargi Nowe, ul. Warszawska 445,
    cena brutto-182.876,40 zł, oferta odrzucona.

4) Oferta nr 4 – DKS Sp. z o.o., 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 15,
    cena brutto - 182.256,48 zł, w wyniku oceny oferta uzyskała 68 pkt.Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r.

 

Metadane

Data publikacji : 02.12.2016
Data modyfikacji : 09.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry