Ogłoszone przetargi do 31.12.2018 r.

Konkurs: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Autor : Paweł Oracz

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251245-2018:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2018/S 110-251245

 

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)        Nazwa i adresy

Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 Warszawa 00-139, Polska

Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey, tel.:  +48 225819058

E-mail: r.ziemey@gum.gov.pl Faks:  +48 225819390

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gum.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

 

Numer referencyjny: BDG-WZP.261.67.2018

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4) Opis zamówienia:

  1. Przedmiot konkursu:

1.1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu.

1.2. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

1.3. Etap I polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego.

1.4. Po wyborze w Etapie I przez Sąd Konkursowy najlepszych czyli odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych w Etapie II Konkursu.

1.5. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu.

1.6. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w I Etapie rozwiniętej koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu szczegółowych oraz wytycznych sformułowanych przez Sąd Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

1.7. Zaproponowane rozwiązania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować Program inwestorski zawarty w Materiałach do konkursu.

1.8. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do konkursu.

1.9. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

1.10. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyróżnień formalnych w postaci nagród pieniężnych przyznanych Uczestnikom konkursu, zakwalifikowanym do II Etapu Konkursu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak

Proszę określić zawód: Uczestnik konkursu oświadczył, iż osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia są członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa tj. z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:

1. Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I

1.1. Opracowania studialne Etapu I Konkursu oceniane będą według następujących kryteriów:

1.1.1. atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;

1.1.2. funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynków oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych;

1.1.3. realność proponowanych rozwiązań w zakresie kosztowym i technicznym;

1.1.4. czytelność realizacji założeń programowych Organizatora;

1.1.5. powiązania funkcjonalne z częścią ideową obejmującą docelowe obiekty Kampusu;

1.1.6. ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

2. Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II.

2.1. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

2.1.1. atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;

2.1.2. funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynków projektowanych oraz zagospodarowania terenu;

2.1.3. realność proponowanych rozwiązań w zakresie kosztowym i technicznym dla energooszczędnego budynków;

2.1.4. czytelność realizacji założeń programowych Organizatora;

2.1.5. powiązania funkcjonalne z częścią ideową obejmującą docelowe obiekty Kampusu;

2.1.6. ekonomika budowy oraz eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych. Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny prac konkursowych etapu II zawiera Regulamin Konkursu.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie (-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

1. Nagrody

1.1. W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia formalne przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

1.2. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 150.000,00 PLN brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

1.3. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród (I - III) w Etapie II Konkursu:

I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 45.000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 35.000,00 PLN brutto.

III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 25.000,00 PLN brutto.

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia. Ustalenia dotyczące płatności określa Regulamin konkursu.

IV.3.3) Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Listę sędziów sądu konkursowego zawiera regulamin konkursu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

  1. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, w Kancelarii Głównej, pok. 6.
  2. Prace konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej na adres Stowarzyszenie Architektów Polskich, 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie zaproszenia żadnego Uczestnika konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Organizator zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W takim przypadku postępowanie zakończy się po wypłaceniu nagród pieniężnych Uczestnikom konkursu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2018

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.06.2018
Data modyfikacji : 21.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry