Ogłoszone przetargi do 31.12.2018 r.

Dostawa irradiatorów gamma

Autor : Paweł Oracz

Oznaczenie sprawy: BDG-WZP.261.52.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiot zamówienia:
Zamówienie pod nazwą „dostawa irradiatorów gamma” obejmuje następujące części:
-    I część, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego;
-    II część, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

4. Zestawienie ofert dla I części zamówienia:
1)    ilość złożonych ofert: I
2)    ilość wykonawców wykluczonych: 0, 3) ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Zestawienie ofert dla II części zamówienia:
1)    ilość złożonych ofert: 1
2)    ilość wykonawców wykluczonych: 0, 3) ilość ofert odrzuconych: 0.

6.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie I części zamówienia oraz uzyskana punktacja:
VF, a.s. Svitavskἁ 588, 679 21 Černἁ Hora, Czechy w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ gwarancja” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez VF, a.s. wynosi 100,00 pkt.

7.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie II części zamówienia oraz uzyskana punktacja:
VF, a.s. Svitavskἁ 588, 679 21 Černó Hora, Czechy w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ gwarancja” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez VF, a.s. wynosi 100,00 pkt.

8.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie I części zamówienia oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta VF, a.s. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SI WZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie II części zamówienia oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta VF, a.s. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.

 


 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 Warszawa 00-139 Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Małek Tel.: +48 225819510
E-mail: p.malek@gum.gov.pl Faks: +48 225819390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)  Nazwa:

dostawa irradiatorów gamma
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.52.2018
II.1.2) Główny kod CPV
38547000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) częściach:
1) I części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego;
2) II części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gum_przetargi
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-080380

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 104-237077
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/07/2018 Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 18/07/2018 Czas lokalny: 12:15
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

 


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)    Nazwa i adresy

Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 Warszawa 00-139 Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Małek Tel.:  +48 225819510
E-mail: p.malek@gum.gov.pl Faks:  +48 225819390
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)    Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)    Nazwa: dostawa irradiatorów gamma
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.52.2018
II.1.2)    Główny kod CPV
38547000
II.1.3)    Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)    Krótki opis:
Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) częściach:
1) I części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego;
2) II części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gum_przetargi

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-080380
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 104-237077
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/05/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)    Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)    Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)    Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/07/2018 Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/07/2018 Czas lokalny: 12:00
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 


Dyrektor Generalny Urzędu

BDG-WZP.261.52.2018                                                                       Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotyczy: zgody na przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę irradiatorów gamma.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zamiast do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 12:00, oferty mogą być składane do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 12:00. Wskutek tej zmiany następuje również zmiana terminu otwarcia ofert. Zamiast otwarcia ofert w dniu 11 lipca 2018 r. o godzinie 12:15, otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2018 r. o godzinie 12:15.

Wyrażam zgodę na dokonanie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w określonym powyżej zakresie.

 

Dyrektor Generalny Urzędu

Paweł Oracz

W niniejszym załączniku znajduje się oryginał pisma.


Polska-Warszawa: System dozymetryczny

2018/S 104-237077

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Małek
Tel.: +48 225819510
E-mail: p.malek@gum.gov.pl
Faks: +48 225819390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Dostawa irradiatorów gammaNumer referencyjny: BDG-WZP.261.52.2018

II.1.2)Główny kod CPV
38547000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) częściach:

1) I części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego;

2) II części, której przedmiotem jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:
Nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników ZamawiającegoCzęść nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38547000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego.

II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie irradiatora gamma ze źródłem promieniowania gamma Co-60 z ławą pomiarową 1 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 770 885.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38547000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego.

II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie irradiatora gamma z możliwością montażu pięciu źródeł promieniowania gamma z ławą pomiarową 3 m, wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 922 200.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizujące.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej jednej dostawy irradiatora gama.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, w pok. 216.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018
 

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Data modyfikacji : 31.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry