Ogłoszone przetargi do 31.12.2018 r.

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

Autor : Paweł Oracz

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2018/S 073-161480

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Małek
Tel.: +48 225819510
E-mail: p.malek@gum.gov.pl
Faks: +48 225819390
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gum.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gum.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.25.2018

II.1.2)Główny kod CPV
38540000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie jest realizowane w dwóch (2) częściach:

1) I części, której przedmiotem jest nabycie systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim szkoleniem w zakresie zastosowania systemu;

2) II części, której przedmiotem jest nabycie systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim szkoleniem w zakresie zastosowania systemu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 341 031.40 EUR

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim szkoleniem w zakresie zastosowania systemu. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania I części zamówienia: 30 listopada 2018 roku.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim szkoleniem w zakresie zastosowania systemu. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania II części zamówienia: 30.6.2019 roku.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Siedziba Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, w pokoju 216.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2018

Metadane

Data publikacji : 17.04.2018
Data modyfikacji : 14.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry