Ogłoszone przetargi do 31.12.2018 r.

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru

30/10/2018    S209    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

 

2018/S 209-476853

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey
Tel.: +48 225819058
E-mail: radoslaw.ziemey@gum.gov.pl
Faks: +48 225819390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

Główny adres: www.gum.gov.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.gum.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.gum.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=gum
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru

Numer referencyjny: BDG-WZP.261.113.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
48443000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru, spełniającego wymagania określone w załącznikach nr 1 i 2 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz świadczenie usług dedykowanej asysty technicznej na zasadach określonych w załączniku nr 5 do ww. wzoru umowy

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 200 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
48450000
48600000
48820000
32420000
72611000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Urząd Miar Warszawa, oraz Okręgowe Urzędu Miar w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru, który powinien spełniać wymagania określone w załącznikach do wzoru

Umowy, oraz świadczenie usług dedykowanej asysty technicznej na zasadach określonych w załączniku do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamówienie publiczne obejmuje swoim zakresem zamówienie podstawowe oraz prawo opcji. W zakresie zamówienia podstawowego:

1) dostawa Oprogramowania Aplikacyjnego – księgowego z modułem finansowo-księgowym i kadrowopłacowym,

2) dostawa Sprzętu i Oprogramowania,

3) wdrożenie Systemu,

4) przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów,

5) świadczenie usługi Dedykowanej Asysty Technicznej,

6) świadczenie usług Wsparcia Technicznego,

7) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach prawa opcji przewidziano:

1. zwiększenie łącznej liczby użytkowników jednoczesnych Systemu;

2. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów;

3. Dedykowaną Asystę Techniczną.

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy poszczególnych etapów realizacji zamówienia zawiera Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 5-7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII, składa, wraz z ofertą, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;

3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE; Dz.Urz. UE L 94, str. 65, z późn. zm.).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

5. Jednolity dokument (Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – formularz JEDZ) można pobrać pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc. Instrukcja wypełnienia formularza Jednolitego dokumentu jest dostępna na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

6. W postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania.

8. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE.L. 2014.257.73).

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których tu mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:

A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 prace polegające na dostawie z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego o wartości każdej z prac co najmniej 1 000 000 PLN brutto. Przez jedną dostawę rozumie się pracę wykonaną w ramach jednej umowy;

B. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

a) Zespół do spraw sieci LAN/WAN – co najmniej 1 osoba, która:

Aa) uczestniczyła w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach informatycznych, obejmujących swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 50 urządzeniach LAN/WAN/SAN w każdym projekcie,

Ab) posiada wiedzę w zakresie co najmniej:

— wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura),

— priorytetyzacji ruchu (QoS),

— redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu,

— utrzymania sieci,

— rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych,

— rozwiązywania problemów w protokołach routingu,

— rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją,

— w zakresie konfiguracji połączeń VPN między wieloma sieciami,

— bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

Ac) posiada znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do komunikowania się z Zamawiającym;

b) Zespół do spraw baz danych i migracji – co najmniej 1 osoba, która:

Ba) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w co najmniej 1 projekcie informatycznym, obejmującym swoim zakresem migrację systemów bazodanowych, o rozmiarze co najmniej 1 TB, na inną platformę sprzętową lub systemową,

Bb) posiada wiedzę w zakresie co najmniej:

— planowania i wdrażania aplikacji bazodanowych,

— rozwiązywania problemów dotyczących bazy danych oraz infrastruktury informatycznej,

— bezpieczeństwa dostępu do baz danych,

— zarządzania kontami użytkowników,

— wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych bazy danych,

— wykorzystania usług automatyzujących czynności administracyjne,

— odtwarzania utraconych plików bazodanowych oraz odtwarzanie do punktu w czasie,

— wykrywania i usuwania uszkodzonych bloków bazy danych.

Bc) posiada znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do komunikowania się z Zamawiającym;

c) Zespół do spraw aplikacji – co najmniej 1 osoba, która:

Ca) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w co najmniej 1 projekcie informatycznym, obejmującym swoim zakresem wdrożenie oprogramowania systemu finansowo-księgowego,

Cb) posiada wiedzę w zakresie co najmniej:

— instalacji i konfiguracji systemu,

— zarządzania użytkownikami,

— zarządzania grupami,

— tworzenia i modyfikacji kopii zapasowych,

— instalacja i konfiguracja aktualizacji,

— konfiguracji dostępu zdalnego i tożsamości,

— bezpieczeństwa systemu,

— konfiguracji oraz administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi w środowiskach wirtualnych.

cc) posiada znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do komunikowania się z Zamawiającym;

d) warunki wymagane w lit. a-c dla osób wchodzących w skład poszczególnych zespołów mogą być spełnione przez 1 osobę, która spełnia wszystkie warunki dla danego zespołu lub wiele osób, które łącznie spełniają warunki określone dla danego zespołu;

e) w składzie każdego zespołu musi wystąpić co najmniej jedna osoba, przy czym ta sama osoba nie może występować w dwóch różnych zespołach.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (ofert) w dniu 3.12.2018 r. o godz. 12:10.

2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie w Systemie w zakładce „Informacje z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

10. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018

 

Dokumenty zamówienia

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2018
Data modyfikacji : 07.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry