Ogłoszone przetargi do 31.12.2018 r.

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

13/10/2018    S198     - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2018/S 198-447356

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kujawa-Rolek
Tel.: +48 225819574
E-mail: a.kujawa@gum.gov.pl
Faks: +48 225819392
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: Główny adres: www.gum.gov.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne


Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.95.2018

II.1.2)
Główny kod CPV
38540000

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Urząd Miar w Warszawie, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, POLSKA

II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:
1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu;
2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego wymagania normy PN-EN 62127-2: 2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)
Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawcy będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE. L.2014.94.65).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

Z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów, potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania takiego podmiotu.

4. Jednolity dokument (Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – formularz JEDZ) można pobrać pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ jest dostępna na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. W celu wypełnienia JEDZ Wykonawca może także skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania wzoru w formacie XML poprzez zaimportowanie go i wypełnienie pomocą narzędzia https://ec.europa.eu/tools/espd.

5. Dodatkowe informacje dotyczące JEDZ:
1) wypełniony JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);
3) JEDZ należy przesłać na adres email: a.kujawa@gum.gov.pl;
4) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ pod adresem http://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi wiedzę i praktykę w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych i co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracach związanych z odtwarzaniem jednostki mocy ultradźwiękowej w wodzie i jej przekazywaniem do użytkownika, łącznie z szacowaniem niepewności pomiaru i zapewnieniem jakości wyników pomiarów, które przeprowadzą szkolenie pracownika Zamawiającego

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, pokój nr 216

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego w NBP O/Okr. w Warszawie, nr konta: 75 1010 1010 0037 0813 9120 0000, wpisując jako tytuł przelewu:
„Wadium dot. sprawy nr BDG-WZP.261.95.2018 – Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych”.

5. Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert.

6. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia pierwszego żądania Zamawiającego.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniężnej - oryginał dokumentu potwierdzający wniesie wadium został złożony wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie;
3) gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – dokument gwarancji został złożony wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie.

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

10. Okoliczności i zasady zwrotu, zatrzymania oraz zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Składanie odwołań

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018

Metadane

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry