Najczęściej zadawane pytania dotyczące MID

Najczęściej zadawane pytania dotyczące MID

1.     Czy decyzje zatwierdzenia typu wydane przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy MID, a więc przed 30 października 2006 r., będą dalej ważne?

Tak. Decyzje zatwierdzenia typu wydane przed 30 października 2006 r. dla przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID zachowują swoją ważność aż do wygaśnięcia wskazanego w tych decyzjach terminu ważności (nie dłużej jednak niż do 29 października 2016 r. czyli do końca okresu przejściowego).
W okresie przejściowym, a więc pomiędzy 30 października 2006 r. i 29 października 2016 r., przyrządy pomiarowe posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu będą mogły być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar.

2.     Czy w okresie przejściowym obowiązywania dyrektywy MID, a więc pomiędzy 30 października 2006 r. i 29 października 2016 r., producent lub jego upoważniony przedstawiciel będzie mógł dokonać wyboru pomiędzy przeprowadzeniem oceny zgodności przyrządu pomiarowego wg dyrektywy MID i zgłoszeniem przyrządu do zatwierdzenia typu w oparciu o ustawę Prawo o miarach?

Nie. Zgodnie z terminami wdrożenia zapisanymi w dyrektywie MID, od 30 października 2006 r. państwa członkowskie powinny zacząć stosować ją w praktyce. Oznacza to, że każdy nowo skonstruowany przyrząd pomiarowy będzie objęty od 30 października 2006 r. systemem oceny zgodności.
Okres przejściowy to okres, w którym obowiązywać będą jednocześnie stare i nowe zasady – stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przed 30 października 2006 r. oraz nowe wobec przyrządów pomiarowych zgłoszonych od 30 października 2006 r. i poddanych ocenie zgodności.

3.     Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego, wymienionego w dyrektywie MID, aby uzyskać decyzję zatwierdzenia typu na podstawie przepisów obowiązujących obecnie (przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy MID)?

Decyzje zatwierdzenia typu dla przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID mogą być wydawane do 29 października 2006 r. Oznacza to konieczność złożenia wniosku odpowiednio wcześniej, tak by możliwe było wykonanie wszystkich wymaganych badań i prób przyrządu oraz wydanie decyzji zatwierdzenia typu. Nie jest możliwe generalne określenie, jak duże powinno być wyprzedzenie przy składaniu wniosku, bowiem zależy ono w dużym stopniu od specyfiki przyrządu pomiarowego. Szczegółowych informacji najlepiej zasięgnąć bezpośrednio w laboratoriach wykonujących badania przyrządów pomiarowych.

4.     Czy spełnienie przez przyrząd pomiarowy wymagań zasadniczych ogólnych i specyficznych określonych w dyrektywie MID oznacza, że przyrząd spełnia jednocześnie wymagania innych dyrektyw (np. LVD i EMC)?

Nie. Jeżeli konstrukcja przyrządu pomiarowego kwalifikuje go do poddania ocenie zgodności z dyrektywami innymi niż MID (np. z dyrektywą niskonapięciową LVD, czy dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC), to przyrząd pomiarowy powinien także przejść ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w tych dyrektywach.
Pewien wyjątek od tej reguły stanowią wymagania dotyczące odporności elektromagnetycznej przyrządów pomiarowych, zawarte bezpośrednio w dyrektywie MID – patrz odpowiedź na pytanie 5.

5.     Na czym polega szczególność dyrektywy MID w odniesieniu do dyrektywy EMC?

Dyrektywa MID jest dyrektywą szczególną w odniesieniu do dyrektywy EMC, ponieważ zawiera wymagania dotyczące odporności elektromagnetycznej przyrządów pomiarowych. Zgodnie więc z art. 2 ust. 2 dyrektywy EMC (89/336/EWG, obowiązującej do 19 lipca 2007 r.), mówiącym że o ile wymogi w zakresie ochrony elektromagnetycznej określone w dyrektywie EMC są zharmonizowane na mocy dyrektyw szczególnych (w tym przypadku MID), to dyrektywa EMC nie ma w tym zakresie zastosowania lub przestaje obowiązywać.
Dyrektywa EMC ma natomiast zastosowanie w zakresie wymagań dotyczących emisji, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych objętych MID (o ile oczywiście konstrukcja tych przyrządów kwalifikuje je do poddania ocenie zgodności w zakresie emisji elektromagnetycznej).

6.     Jak wiadomo u podstaw „nowego podejścia” leży zapewnienie swobodnego przepływu towarów i usług i niestwarzanie dodatkowych barier przez poszczególne kraje członkowskie UE. Czy w związku z tym należy oczekiwać, że przyrządy pomiarowe poddane ocenie zgodności z wymaganiami dyrektywy MID będą mogły być stosowane i eksploatowane w kraju bez dodatkowych formalności?

Zasady unijne, wyrażone w dyrektywach – zarówno starego jak i nowego podejścia – odnoszą się do fazy przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu i użytkowania. Dotyczą czynności prawnej kontroli metrologicznej – zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej lub odpowiadających im procedur oceny zgodności. Natomiast faza użytkowania – a więc legalizacja ponowna – pozostawiona jest państwom członkowskim do indywidualnych rozstrzygnięć.
Tak więc przyrządy pomiarowe poddane ocenie zgodności i spełniające wymagania zasadnicze będą mogły być wprowadzane do obrotu i użytkowania bez dodatkowych formalności, natomiast wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych w okresie ich eksploatacji będą określone w ramach prawnej kontroli metrologicznej, wykonywanej na podstawie ustawy Prawo o miarach.

7.     Co to jest specyfikacja zharmonizowana i jaki jest jej status w porównaniu z normą zharmonizowaną?

Specyfikacja zharmonizowana dokument normatywny Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznany przez Komisję Europejską i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, serii C. Taki dokument (lub jego część, do której opublikowano odniesienie) z punktu widzenia oceny zgodności przyrządów pomiarowych pełni taką samą rolę jak norma zharmonizowana.

8.     Zgodnie z zasadami „nowego podejścia” normy zharmonizowane powinny być wydane jako normy krajowe (w przypadku Polski przez PKN). Czy dla dokumentów normatywnych obowiązują podobne zasady? Czy w naszym kraju dokumenty te będą oficjalnie wydawane i przez kogo?

Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności Prezes Głównego Urzędu Miar ogłasza raz na 12 miesięcy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" numery i tytuły ustanowionych w danym roku dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Nie jest rozstrzygnięte, czy i kto w naszym kraju będzie wydawał te dokumenty oraz czy będą one posiadały oficjalne wydania w języku polskim.

9.     Jestem importerem przyrządów pomiarowych produkowanych w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Czy po wejściu w życie dyrektywy MID będę mógł zgłaszać importowane przyrządy do jednostki notyfikowanej w celu wykonania oceny zgodności?

Zgłoszenie przyrządu pomiarowego do oceny zgodności może być dokonane przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Producent, zarówno mający siedzibę na terenie Wspólnoty jak i poza nią, może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, aby działała w jego imieniu jako upoważniony przedstawiciel.
Upoważniony przedstawiciel jest formalnie wyznaczany przez producenta, do niego też, zamiast do producenta, mogą zwracać się władze Państwa członkowskiego w spawach związanych z realizacją obowiązków tego ostatniego, wynikających z danej dyrektywy nowego podejścia.

Przekazanie zadań przez producenta upoważnionemu przedstawicielowi musi być wyraźne i powinno mieć formę pisemną; w szczególności producent powinien określić istotę tych zadań oraz zakres uprawnień przedstawiciela. W zależności od procedury oceny zgodności upoważniony przedstawiciel może być na przykład wyznaczony w celu realizacji takich zadań, jak zapewnienie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, umieszczenie na wyrobie znaku CE i numeru notyfikowanej jednostki, sporządzenie i podpisanie europejskiej deklaracji zgodności lub przechowywanie deklaracji i dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych władz ds. nadzoru.

 

Metadane

Data publikacji : 20.03.2008
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Służby Miar
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry