Zakłady i Biura

Departament Nadzoru i Kontroli

Konrad Stolarski
p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

tel. 22 581 9548
dnk@gum.gov.pl

 

Wydział Nadzoru

Michał Kolczyński
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9160
michal.kolczynski@gum.gov.plWydział Kontroli

Marta Woźniak
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9385
marta.wozniak@gum.gov.pl


 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

Małgorzata Piechotka

tel 22 581 9174
malgorzata.piechotka@gum.gov.pl


 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego 

 

 

 

DEPARTAMENT NADZORU I KONTROLI odpowiada za realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustaw, w szczególności ustawy - Prawo o miarach, ustawy - Prawo probiercze, ustawy o tachografach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz wykonywania merytorycznego i organizacyjnego nadzoru i kontroli nad organami nadzorowanymi i administracją terenową.

 

Do zadań Departamentu Nadzoru i Kontroli należy także w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli organów nadzorowanych przez Prezesa i administracji terenowej na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie określonym w art. 175 ustawy o finansach publicznych; 
 2. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustaw oraz kontrola podmiotów i przedsiębiorców, którym Prezes udzielił stosownych upoważnień lub zezwoleń; 
 3. prowadzenie postępowań jako organ nadzoru rynku; 
 4. prowadzenie postępowań w II instancji wszczętych na skutek środków zaskarżenia wniesionych od rozstrzygnięć organów administracji terenowej;
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydanych przez organy administracji terenowej;
 6. prowadzenie spraw związanych z cofaniem zezwoleń i certyfikatów w zakresie tachografów, cofaniem homologacji typu tachografów, cofaniem zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych, cofaniem potwierdzeń dla kas rejestrujących, cofaniem upoważnień do legalizacji oraz znoszeniem punktów legalizacyjnych i probierczych; 
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zawieszeniu i przywróceniu certyfikatu technika warsztatu; 
 8. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz koordynacja udzielania odpowiedzi na zapytania sądów; 
 9. nadzór nad wykonaniem planu inwestycyjnego w administracji terenowej; 
 10. ustanawianie standardów i wytycznych wykonywania zadań kontrolnych przez administrację terenową oraz współdziałanie w zakresie przeprowadzanych kontroli; 
 11. współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie wymiany informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli; 
 12. opracowywanie okresowych informacji o realizacji kontroli i ich wynikach oraz okresowych raportów przestrzegania przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy - Prawo probiercze, ustawy o tachografach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; 
 13. organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie; 
 14. wykonywanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w Urzędzie;
 15. organizacja szkoleń dla podmiotów zewnętrznych z zakresu działalności Urzędu.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2017
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry