Zakłady i Biura

Departament Innowacji i Rozwoju

Andrzej Kurkiewicz

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju

tel. 22 581 9002
dir@gum.gov.pl
 

Katarzyna Borowicz

z-ca Dyrektora

tel. 22 581 9102
katarzyna.borowicz@gum.gov.pl

 

Kinga Borzęcka
Sekretariat

tel. 22 581 9002
kinga.borzecka@gum.gov.pl

 

Wydział ds. Aparatury i Zakupów Projektowych

Małgorzata Augustyniuk
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9482
malgorzata.augustyniuk@gum.gov.pl

 

Wydział ds. Współpracy z Otoczeniem i Inicjowania Projektów 

Agata Kerner
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9347
agata.kerner@gum.gov.pl

 

Wydział Rozwoju Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar 

 

Wydział Obsługi Administracyjnej Projektów i Informacji Publicznej

Milena Kuskowska
Naczelnik Wydziału

tel. 532 514 220
milena.kuskowska@gum.gov.pl

 

Wydział Obsługi Finansowej Projektów

Justyna Witek
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9456
justyna.witek@gum.gov.pl

 

Wydział Promocji i Komunikacji

 

Wydział Rozwoju Projektów IT

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Aleksandra Klimuszko
aleksandra.klimuszko@gum.gov.pl

Justyna Dykier
justyna.dykier@gum.gov.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy Urzędu

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. dokumentacji projektu Świętkorzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

Monika Troć

tel. 22 581 9291 
monika.troc@gum.gov.pl

 

 

DEPARTAMENT INNOWACJI I ROZWOJU odpowiada za realizację zadań w zakresie organizacji, analizowania, projektowania i zarządzania rozwojem usług metrologicznych istotnych dla rozwoju oraz wsparcia przemysłu i gospodarki, w szczególności w zakresie zapewnienia jakości usług Urzędu i spójności pomiarowej.

Do zadań Departamentu Innowacji i Rozwoju należy także w szczególności:

 1. koordynowanie działania Urzędu w zakresie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i długofalowych priorytetów;
 2. wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, realizowanych w ramach projektów finansowanych albo współfinansowanych ze środków zewnętrznych lub dotyczących zakupu aparatury badawczej;
 3. koordynowanie działań związanych z budową, funkcjonowaniem i rozwojem ŚKLGUM, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
 4. wykonywanie zadań Urzędu wynikających z obowiązków beneficjenta projektów i programów, realizowanych z udziałem europejskich funduszy strukturalnych, w tym w szczególności planowanie i udział w realizacji zadań projektowych w zakresie właściwości Departamentu;
 5. rozliczanie, sprawozdawczość i monitorowanie realizacji projektów, o których mowa w pkt 4;
 6. przygotowywanie informacji i raportów związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 4;
 7. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania (w tym ze środków Unii Europejskiej) na realizację projektów i programów, niezbędnych do rozwoju działalności Urzędu, w tym działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem obszaru, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 7;
 8. koordynowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków przez komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-6, z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach projektów niebędących w kompetencji Departamentu;
 9. wdrożenie kultury zarządzania projektami i programami oraz portfelem projektów w Urzędzie, w tym tworzenie metodyk oraz instrukcji zarządzania projektami i programami;
 10. nadzór nad utrzymaniem i rozwojem, wskazanych przez kierownictwo Urzędu, systemów informatycznych stworzonych w ramach projektów realizowanych przez Urząd;
 11. koordynowanie działania Urzędu w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy z krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi;
 12. koordynowanie transferu wiedzy metrologicznej do nauki i gospodarki;
 13. koordynowanie przygotowywania oferty badawczo-rozwojowej i współpracy z interesariuszami;
 14. prowadzenie działań przygotowujących Urząd oraz administrację terenową do realizacji zadań związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym wodorowymi;
 15. prowadzenie działań popularyzujących specjalistyczną wiedzę metrologiczną;
 16. prowadzenie spraw z zakresu udzielania dostępu do informacji publicznej i informacji sektora publicznego;
 17. rozpatrywanie petycji, w tym prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie dla Prezesa okresowych sprawozdań z zakresu rozpatrywania petycji, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, współpraca w tym zakresie z ministerstwami i innymi organami administracji;
 18. kształtowanie wizerunku Urzędu, prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz obsługa medialna;
 19. koordynowanie spraw związanych z promocją prostego języka w Urzędzie;
 20. prowadzenie kolekcji historycznych przyrządów pomiarowych;
 21. opracowanie i aktualizowanie cennika usług metrologicznych - wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry