Zakłady i Biura

Departament Certyfikacji

Paulina Olszewska 

Dyrektor Departamentu Certyfikacji

tel. 22 581 9393
dc@gum.gov.pl

 

Wydział Certyfikacji Wyrobów

Michał Siarkiewicz
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9013
michal.siarkiewicz@gum.gov.pl
 

Wydział Oceny Zgodności

Klaudia Miśkiewicz,
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 91 65
klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl
 

Wydział Działalności Regulowanej

Agata Turczyn
Naczelnika Wydziału

tel. 22 581 9544
agata.turczyn@gum.gov.pl

 

DEPARTAMENT CERTYFIKACJI odpowiada za realizację zadań w zakresie certyfikacji wyrobów, osób i usług, w tym: 

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, postępowań prowadzonych na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:  
  - zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych,  
  - homologacji typu oraz świadectw funkcjonalności tachografów lub ich elementów składowych,  
  - potwierdzeń dla kas rejestrujących,  
  - udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tachografów, zwanych dalej „zezwoleniami”,,  
  - tworzenia punktów legalizacyjnych i probierczych,  
  - udzielania upoważnień do przeprowadzania legalizacji,  
  - certyfikatów dla podmiotów szkolących, 
  - certyfikatów dla techników warsztatów;   
 2. wydawanie certyfikatów OIML;
 3. prowadzenie spraw związanych z oceną zgodności przyrządów pomiarowych, w tym oceny systemów jakości produkcji tych przyrządów;
 4. organizowanie egzaminów dla kandydatów na techników warsztatów;  
 5. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem badań eksploatacyjnych.  

 

Do zadań Departamentu Certyfikacji należy także w szczególności:

 1. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia; 
 2. prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów ustawy - Prawo o miarach i ustawy o tachografach, w tym realizacja wniosków o udostępnienie danych zawartych w tej ewidencji;  
 3. realizacja zadań informacyjnych w zakresie ustawy o tachografach; 
 4. rozpatrywanie wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia;  
 5. rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji danych i wyposażenia punktów legalizacyjnych, podmiotów upoważnionych oraz podmiotów prowadzących działalność na podstawie zezwolenia;  
 6. wykonywanie zadań w zakresie regulowanej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;  
 7. opiniowanie projektów norm, zaleceń i innych opracowań z dziedziny miar oraz udział w pracach właściwych Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 8. przygotowywanie projektów obwieszczeń Prezesa z zakresu działalności Departamentu. 

Metadane

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry