Statut i regulamin

Statut i regulamin

Autor : Zbigniew Ramotowski
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju  Dz. U. z 2019 r. , poz. 2261 


Prezes Urzędu, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, jest centralnym organem administracji rządowej.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar M.P. poz. 1182) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. GUM, poz. 14) wraz ze zmianami tj. Zarządzeniem nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM poz. 10)


W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Istnieje ścisła współpraca w tych trzech dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar.

Główny Urząd Miar jest również odpowiedzialny za badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ramotowski Biuro Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry