Główny Urząd Miar Statut i regulamin -

Statut i regulamin

Statut i regulamin

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1718)
 

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki zarządzeniem nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1184) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM, poz. 8).


Prezes Urzędu, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, jest centralnym organem administracji rządowej.

W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Istnieje ścisła współpraca w tych trzech dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar.

Główny Urząd Miar jest również odpowiedzialny za badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 26.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry