Statut i regulamin

Statut i regulamin

Autor : Zbigniew Ramotowski
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  Dz. U. z 2018 r. , poz. 93


Prezes Urzędu, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, jest centralnym organem administracji rządowej.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1199) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 2018 r. (Dz. U. GUM, poz. 31)


W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Istnieje ścisła współpraca w tych trzech dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar.

Główny Urząd Miar jest również odpowiedzialny za badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ramotowski Biuro Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry