Przepisy probiercze

Przepisy prawne dotyczące administracji probierczej

Autor : Beata Wytrykus

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

z dziedziny probiernictwa

(według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1365)

(Act of Parliament of 1rd of April 2011, Law on Hallmarking (Journal of Laws No. 92, item 529)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012r., poz. 681)

Regulation of the Minister of Economy of 31 May 2012, The precious metal articles - Regulaton (Journal of Laws 2012, item 681)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)

Ordinance of the Minister of Finances of 23 August 2012, on the level of fees for the activities of administrative authorities and the manner of collecting such fees (Journal of Laws 2012, item 998)

 

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców  (tekst jedn. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
  2. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 poz. 93)
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012r., poz. 127) 
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012r., poz. 681)
  7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz. U. 2017 poz. 1777)
  8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. z 2019 r. poz. 800)
  9. Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

 

Pełny wykaz aktów prawnych związanych z probiernictwem, tj takich, których szczegółowe przepisy mają zastosowanie przy organizacji i działalności urzędów probierczych może być udostępniony przez Wydział Nadzoru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 24.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wytrykus Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry