System tachografów samochodowych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/97

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1056/97

z dnia 11 czerwca 1997 r.

dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym
 

(Tekst odnosi się do EOG)


 

KOMISJA WSPÓLNOT  EUROPEJSKICH,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym[1] ze zmianami wniesionymi przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/95[2], a w szczególności jego art. 17,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

konieczne jest wyeliminowanie możliwości fałszerstw w użytkowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym;
 

rozporządzenie (WE) nr 2479/95nakłada obowiązek zabezpieczenia kabli łączących urządzenie rejestrujące z nadajnikiem impulsów, o ile nie istnieje równoważne, wykorzystujące inne środki,zabezpieczenie przeciwko ingerencjom (na przykład przy użyciu elektronicznego monitorowania, takiego jak kodowanie sygnału); połączenie zawierające plombowane złącza, jest uważane za ciągłe;
 

urządzenia rejestrujące instalowane we wszystkich nowych pojazdach wprowadzanych do użytkowania po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1996 r. powinny być zgodne z obecnym rozporządzeniem;
 

przemysł i producenci pojazdów silnikowych napotykają na poważne trudności w instalowaniu opancerzonych kabli w pojazdach kategorii M 1 i N 1, w których impulsy drogi/prędkości są wytwarzane przez czujniki zintegrowane lub czujniki ABS;
 

czujniki te nie są projektowane z myślą o instalowaniu opancerzonych kabli; istnieje konieczność dopuszczenia, by opancerzone kable nie były obowiązujące dla połączenia pomiędzy czujnikiem i adapterem, ale tylko dla połączenia pomiędzy adapterem i urządzeniem rejestrującym; w konsekwencji istnieje potrzeba wniesienia stosownych poprawek do rozporządzenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu do dostosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/21 do postępu technicznego,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


 

Artykuł 1

 

Następujące ustępy powinny być dodane do punktu 5 rozdziału V załącznika I rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.
 

„Dla celów stosowania niniejszego punktu, pojazdy kategorii M 1 i N 1 są pojazdami określonymi w części A załącznika II do dyrektywy Rady 70/156/EWG*.

W tych pojazdach, które są wyposażone w tachografy zgodne z rozporządzeniem i nie są projektowane z myślą o instalowaniu opancerzonych kabli pomiędzy czujnikami drogi i prędkości a urządzeniem rejestrującym, adapter powinien być montowany możliwie blisko czujników drogi i prędkości.

Kabel opancerzony powinien być zakładany pomiędzy adapterem i urządzeniem rejestrującym.

_________

(*) Dz.U. WE  nr  L  42 z 23.02.1970 r.,  str. 1.”

 

 

Artykuł 2


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie począwszy od 20-go dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1996 r.

 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


 

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 1997 r.

 

 

 

 

W imieniu Komisji

Neil KINNOCK

Członek Komisji

 


[1] Dz.U. WE nr L 370 z 31.12.1985 r., str. 8.

[2] Dz.U. WE nr L 256 z 26.10.1995 r., str. 8.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry