System tachografów samochodowych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2479/95

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2479/95

z dnia 25 października 1995 r.

dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym
 

(Tekst odnosi się do EOG)

 

KOMISJA WSPÓLNOT  EUROPEJSKICH,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym[1] ze zmianami wprowadzonymi ostatnio przez traktat o przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, a w szczególności jego art. 17,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

istnieje konieczność wyeliminowania możliwości fałszerstw w użytkowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym;
 

w świetle doświadczeń i z punktu widzenia aktualnego stanu techniki jest możliwe zabezpieczenie kabli łączących urządzenie i nadajnik impulsów, tak by były niewrażliwe na ingerencję, za pomocą środków innych niż zabezpieczony przed korozją, ciągły, pancerz stalowy pokryty osłoną z tworzywa sztucznego i wyposażony w krępowane zakończenia jak to jest obecnie przewidziane;

z uwagi na przeciętny okres użytkowania istniejących urządzeń rejestrujących zachodzi potrzeba wdrożenia tej nowej technologii w normach Wspólnoty dotyczących budowy i instalacji elektronicznych urządzeń rejestrujących;
 

środki przewidziane przez niniejsze rozporządzenie są zgodne z opinią Komitetu do dostosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/21 do postępu technicznego,
 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1
 

Punkt 5 rozdziału V załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 otrzymuje następujące brzmienie:
 

„5. Kable łączące urządzenie rejestrujące z nadajnikiem impulsów powinny być zabezpieczone za pomocą ciągłego, pokrytego osłoną z tworzywa sztucznego, zabezpieczonego przed korozją, wyposażonego w krępowane zakończenia pancerza stalowego za wyjątkiem przypadków, gdy przy użyciu innych środków, zagwarantowane jest inne, równoważne zabezpieczenie przed ingerencją (na przykład przy użyciu elektronicznego monitorowania, takiego jak kodowanie sygnału), będące w stanie wykryć obecność jakiegokolwiek urządzenia niepotrzebnego dla prawidłowej pracy urządzenia rejestrującego, a mającego za zadanie zakłócać prawidłową pracę urządzenia rejestrującego poprzez zwieranie, przerywanie lub modyfikację elektronicznych sygnałów z przetwornika prędkości i drogi. Połączenie, zawierające plombowane złącza, jest uważane za ciągłe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

 

Wymienione uprzednio monitorowanie elektroniczne może być zastąpione przez układ elektroniczny, który zapewni, że urządzenie rejestrujące będzie w stanie zarejestrować jakikolwiek ruch pojazdu niezależnie od sygnału z przetwornika prędkości i drogi.”

 

Artykuł 2

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie począwszy od trzeciego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1996 r.

 
 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

 

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 1995 r.

 

 

 

 

W imieniu Komisji

Neil KINNOCK

Członek Komisji

 

 

[1] Dz.U. WE nr L 370 z 31.12.1985 r., str. 8.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry