System tachografów samochodowych

Rozporzadzenie Komisji (EWG) nr 3688/92

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3688/92

z dnia 21 grudnia 1992 r.

 dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym

 

KOMISJA WSPÓLNOT  EUROPEJSKICH,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym[1] ze zmianami wniesionymi przez rozporządzenie (EWG) nr 3572/90 [2], a  w szczególności jego art.17 i 18,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

konieczne jest wyeliminowanie możliwości fałszerstw w użytkowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym,
 

w świetle doświadczeń i z punktu widzenia aktualnego stanu techniki jest możliwe zabezpieczenie kabli łączących urządzenie i nadajnik impulsów, tak by były niewrażliwe na ingerencję;

biorąc pod uwagę czas użytkowania istniejących urządzeń rejestrujących zachodzi potrzeba wdrożenia tej nowej technologii w normach Wspólnoty dotyczących budowy i instalacji elektronicznych urządzeń rejestrujących;
 

zachodzi konieczność usuwania plomb urządzeń rejestrujących, aby zainstalować w pojazdach ograniczniki prędkości; takie działanie jest dopuszczalne przez rozporządzenie jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia; w konsekwencji wynika stąd potrzeba odpowiedniej zmiany rozporządzenia;

środki przewidziane przez niniejsze rozporządzenie są zgodne z opinią Komitetu do dostosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/21 do postępu technicznego,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

 

Niniejszym rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 zmienia się następująco:

 

 1. w art. 12 dodaje się następujący ust. 5:

     „5. Jakakolwiek plomba może być usunięta przez instalatora lub warsztat, który jest zatwier-
           dzony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu przez uprawnione władze lub w sytuacji opisa-
           nej w załączniku I,  rozdział V, pkt 4 do niniejszego rozporządzenia.;
   
 2. w załączniku I rozdział V, pkt 4 dodaje się następujące postanowienie (g):

     „(g) jakakolwiek osłona dająca dostęp do środków umożliwiających dopasowanie stałej urzą-
            dzenia rejestrującego do współczynnika charakterystycznego pojazdu.”

   
  W części końcowej pkt 4, „ W przypadku niebezpieczeństwa mogą być usunięte wyłącznie plomby wymienione w (b), (c) i (e)”; zostaje zmienione na jak następuje:

  „Dopuszczalne jest, by plomby wymienione w (b), (c) i (e) mogły być usunięte, gdy zachodzi:

        – sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu,

        – potrzeba instalacji, regulacji bądź naprawy ogranicznika prędkości lub innego urządzenia
           przyczyniającego się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  pod warunkiem, że urządzenie rejestrujące dalej działa wiarygodnie i poprawnie, oraz że będzie ono natychmiast ponownie zaplombowane przez uprawnionego instalatora lub warsztat bezpośrednio po dopasowaniu ogranicznika prędkości lub innego urządzenia przyczyniającego się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego lub w ciągu siedmiu dni w innych przypadkach”;
   
 3. w załączniku I, rozdział V dodaje się następujące postanowienie 5:

      „5. Kable łączące przetwornik urządzenia rejestrującego powinny być zabezpieczone przy 
            użyciu ciągłego, nierdzewnego pancerza stalowego z krępowanymi zakończeniami
            w osłonie z tworzywa sztucznego.”


Artykuł 2

 

Począwszy od 1 stycznia 1994 r. państwa członkowskie nie przyznają zatwierdzenia typu EWG jakiemukolwiek urządzeniu rejestrującemu, które nie spełnia wymagań postanowień rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wraz ze zmianami wniesionymi przez niniejsze rozporządzenia.

 

Artykuł 3
 

Począwszy od 1 stycznia 1996 r. urządzenie rejestrujące jakiegokolwiek nowego pojazdu wprowadzanego do eksploatacji po raz pierwszy powinno spełniać wymagania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wraz ze zmianami wniesionymi przez niniejsze rozporządzenie.
 

Artykuł 4


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1992 r.

 

                                                                                 

                                                                                   W imieniu Komisji

                                                                                      Karel van Miert

                                                                                     Członek Komisji

 

 

[1] Dz.U. WE nr L 370 z 31.12.1985 r., str. 8

[2] Dz.U. WE nr L 353 z 17.12.1990 r., str. 12.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry