System tachografów samochodowych

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3314/90

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3314/90

z dnia 16 listopada 1990 r.

Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym

 

KOMISJA WSPÓLNOT  EUROPEJSKICH,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym[1], a w szczególności jego art.17 i 18,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

konieczne jest wyeliminowanie możliwości fałszerstw w użytkowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym, a w szczególności fałszerstw powodowanych przerwaniem zasilania lub odłączeniem przetwornika prędkości i długości przebytej drogi;

 

w świetle doświadczeń i z punktu widzenia aktualnego stanu techniki jest możliwe wyraźne wskazanie takich przerwań na wykresówkach w celu ułatwienia stosowania rozporządzenia i zniechęcenia do takiego rodzaju nadużyć;

 

właściwym jest wdrożenie tej nowej technologii w normach Wspólnoty dotyczących konstrukcji i instalacji elektronicznych urządzeń rejestrujących;

 

w celu zapewnienia skutecznego sprawdzania i prawidłowej rejestracji czasu prowadzenia pojazdu
w szczególności czas prowadzenia pojazdu powinien być rejestrowany automatycznie, a inne okresy, kiedy kierowca nie prowadzi pojazdu, powinny być rejestrowane zgodnie z oznaczeniami przełącznika;

 

obecnie stosowane urządzenia rejestrujące zapewniają już automatyczną rejestrację czasu prowadzenia pojazdu i dlatego uwzględniając doświadczenia i aktualny stan techniki należałoby odpowiednio zmienić normy konstrukcyjne dla urządzeń rejestrujących;

 

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu do spraw dostosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 do postępu technicznego,

 

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

 

Załącznik I rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 zostaje niniejszym zmieniony jak następuje:

 

1. W rozdziale II dodaje się następujący punkt:

 

„7. W elektronicznym urządzeniu rejestrującym, które jest sterowane sygnałami elektrycznymi przesyłanymi z przetwornika prędkości i długości przebytej drogi, każde przekraczające 100 milisekund przerwanie zasilania urządzenia rejestrującego (za wyjątkiem oświetlenia) lub przerwanie zasilania przetwornika prędkości i długości przebytej drogi lub przerwanie przewodu sygnałowego przetwornika prędkości i długości przebytej drogi.”

 

2. W rozdziale III w części  „(a) Wymagania ogólne”, punkt 1.3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

            „1.3. Środki do oddzielnego zaznaczania na wykresówce:
 

–   każdego otwarcia obudowy zawierającej wykresówkę,
 

–   dla elektronicznych urządzeń rejestrujących, zdefiniowanych w punkcie 7 rozdziału II, każdego przekraczającego 100 milisekund przerwania zasilania urządzenia rejestrującego (za wyjątkiem oświetlenia), nie później niż przy ponownym załączeniu zasilania,
 

–   dla elektronicznych urządzeń rejestrujących, zdefiniowanych w punkcie 7 rozdziału II, każdego przekraczającego 100 milisekund przerwania zasilania przetwornika prędkości i długości przebytej drogi lub przerwanie obwodu sygnałowego przetwornika prędkości
i długości przebytej drogi.”
 

3. W rozdziale III w części „(c) Przyrządy rejestrujące” punkt 4.1 otrzymuje następujące brzmienie:
 

„4.1 Urządzenie rejestrujące powinno być tak skonstruowane, aby okres czasu prowadzenia pojazdu był zawsze rejestrowany automatycznie i aby była możliwa przy użyciu przełącznika, o ile jest konieczne, oddzielna rejestracja innych okresów czasu, jak wskazano w art. 15 ust. 3, akapit drugi
lit. b), c) i d) rozporządzenia”

 

Artykuł 2

 

Począwszy od 1 lipca 1991 r. państwa członkowskie nie udzielają dłużej zatwierdzenia typu EWG na żaden z typów urządzeń rejestrujących, które nie jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez niniejsze rozporządzenie.

 

Artykuł 3

 

Począwszy od 1 stycznia 1996 r. urządzenie rejestrujące każdego nowego pojazdu oddawanego po raz pierwszy do eksploatacji powinno być zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 3821/85, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez niniejsze rozporządzenie.

 

Artykuł 4

 

Niniejsze rozporządzenia wchodzi w życie począwszy od trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich..


 

 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 1990 r.

 

     W imieniu Komisji

       Karel van Miert

      Członek Komisji

 

[1] Dz.U. WE  nr L 370, z 31.12.1985 r., str. 8.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry