System tachografów samochodowych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002

 

z dnia 13 czerwca 2002 r.

 

dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

 

 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym[1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2135/98[2], w szczególności jego art. 17 i 18,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

1)      Wymagania techniczne określone w załączniku I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 należy dostosować do postępu technicznego zwracając uwagę, w szczególności, na całkowite bezpieczeństwo systemu i współdziałanie urządzeń rejestrujących z kartami kierowcy.

 

2)      Dostosowanie urządzeń wymaga też dostosowania załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, w którym zdefiniowano znaki i świadectwa homologacji.

 

3)      Komitet powołany na mocy art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 nie wydał opinii o środkach przewidzianych we wniosku i dlatego też Komisja złożyła do Rady wniosek dotyczący tych środków.

 

4)      Do końca okresu ustanowionego w art. 18 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 Rada nie wykonała czynności i w związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

 

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2135/98 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

 

Artykuł 2

 

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W rozdziale I pozycja 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

 

-       konwencjonalny znak państwa dla Grecji „GR” zastępuje się liczbą „23”,

 

-       konwencjonalny znak państwa dla Irlandii „IRL” zastępuje się liczbą „24”,

 

-       dodaje się znak państwa „12” dla Austrii,

 

-       dodaje się znak państwa „17” dla Finlandii,

 

-       dodaje się znak państwa „5” dla Szwecji.

 

2.       W rozdziale I pozycja 1 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:

 

-       wyrazy „lub karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.

 

3.       W rozdziale I pozycja 2 wprowadza się następujące zmiany:

 

-       wyrazy „i na każdej karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.

 

4.       W rozdziale II do tytułu dodaje się następujące wyrazy „DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I”.

 

5.       Dodaje się rozdział III w brzmieniu:

 

„III.        ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM B

 

Państwo, wydając homologację, wydaje wnioskodawcy świadectwo homologacji typu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Informując Państwa Członkowskie o wydanych homologacjach lub, zależnie od okoliczności, o ich wycofaniu, Państwo Członkowskie używa kopii tego świadectwa.

 

 

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I B

Nazwa właściwego organu administracyjnego .....................................................................

Zawiadomienie dotyczy3:

 homologacji

 cofnięcia homologacji

 typu urządzenia rejestrującego

 elementu urządzenia rejestrującego4 .........................................................................................................

 karty kierowcy

 karty warsztatowej

 karty firmowej

 karty kontrolnej

nr homologacji .........................

1. Znak fabryczny lub towarowy ........................................................................................

2. Nazwa typu ...................................................................................................................

3. Nazwa producenta ........................................................................................................

4. Adres producenta ..........................................................................................................

5. Zgłoszono do homolgacji ...............................................................................................

6. Laboratorium(-a) ...........................................................................................................

7. Data i liczba testu(-ów) ..................................................................................................

8. Data homolgacji .............................................................................................................

9. Data wycofania homolgacji ............................................................................................

10.Typ lub typy elementów urządzeń rejestrujących, do których element jest przeznaczony

11. Miejscowość ...............................................................................................................

12. Data ............................................................................................................................

13. Załączone dokumenty opisowe......................................................................................

14. Uwagi, (gdy dotyczy także miejsce założenia plomby)

........................................

(podpis)

 

 

Artykuł 3

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

 

 

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2002 r.

 

 

 

W imieniu Komisji

 

Loyola DE PALACIO

 

Wiceprzewodnicząca


 

 


[1] Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8.

[2] Dz.U. L 274 z 9.10.1998, str. 1.

3 Zaznaczyć odpowiednie rubryki.

4 Określić element, którego dotyczy zawiadomienie.”

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry