Główny Urząd Miar Wykaz aktów prawnych -

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych

Do działalności Głównego Urzędu Miar mają zastosowanie następujące akty prawne:

USTAWY

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz.U. z 2023 r. poz. 536)

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2022, poz. 2255)

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 144) 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2023 r. poz. 324)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974 oraz 1137)

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2022, r., poz. 1691)

Na mocy podpisanej w dniu 27 maja 2022 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1117), podstawowe zadania Prezesa Głównego Urzędu Miar zostały rozszerzone o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

AKTY WYKONAWCZE

Przepisy ogólne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. poz. 126) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 615)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759 oraz z Dz. U z 2022 r. poz. 1179)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar (Dz. U. poz. 1486)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib  okręgowych urzędów miar (Dz. U. poz. 1275)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami (Dz. U. poz. 746)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów (Dz. U. 2019 r. poz. 486)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów  (Dz. U. poz. 1373)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC (PL) (Dz. U. poz. 548)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. poz. 716)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz. U. poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (Dz. U. poz. 225)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. z 2011 r. poz. 7) 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. poz. 658) 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. poz. 1050)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. poz. 1102)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. poz. 805)Rozporządzenia dotyczące wymagań, którym powinny odpowiadać poszczególne rodzaje przyrządów pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej

Rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących 

Rozporządzenia organów Unii Europejskiej w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 

 Przepisy prawne dotyczące jednostek miar oraz państwowych wzorców jednostek miar

Przepisy prawne dotyczące administracji probierczej 

Przepisy prawne dotyczące tachografów cyfrowych 

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry