Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Autor : Agnieszka Radziwonka

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista do spraw planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Specjalista do spraw działalności regulowanej w Wydziale Działalności Regulowanej w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista do spraw obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjny w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy technik do spraw pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pola elektromagnetycznego w Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Stanowisko: Starszy technik ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wielkości elektrycznych DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Starszy specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy specjalista ds. wynagrodzeń kadry ŚKLGUM w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy specjalista ds. oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Główny specjalista ds. kontroli finansowej nad organami nadzorowanymi oraz wykonywania analiz w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli

Stanowisko: Specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy metrolog ds. prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie ciśnienia w Laboratorium Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Starszy metrolog w Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Zakładzie Czasu i Długości

Stanowisko: Starszy specjalista ds. utrzymania technicznego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Utrzymania Technicznego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy technik ds. badań funkcjonalnych kas rejestrujących w Laboratorium Badań Oprogramowania w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

Stanowisko: Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Metrolog w Laboratorium Długości w Zakładzie Czasu i Długości

Stanowisko: Kierownik laboratorium w Laboratorium Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Metrolog ds. badań funkcjonalnych kas rejestrujących Laboratorium Badań Oprogramowania w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

Stanowisko: Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista ds. obsługi procesów kadrowych kadry Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy metrolog ds. utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny metrolog ds. koordynowania pracą warsztatu mechanicznego w Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy metrolog w Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Zakładzie Czasu i Długości

Stanowisko: Główny specjalista ds. planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista ds. merytorycznego i organizacyjnego nadzoru oraz kontroli nad organami nadzorowanymi oraz wykonywania analiz w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli

Stanowisko: Specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds.utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy metrolog ds.utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw bezpieczeństwa w Wydziale ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: główny specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. technologii druku 3D w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Metrolog ds.pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Radca do spraw utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: główny specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog do spraw pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: metrolog do spraw pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Długości w Zakładzie Czasu i Długości

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw prototypowania w technologii druku 3D w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Metrolog do spraw technologii druku 3D w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Główny specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds. wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Starszy metrolog ds. prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Departamencie Nadzoru i Kontroli

Stanowisko: Specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog ds.pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska (102510)

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji (103484)

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania (103915)

Stanowisko: Metrolog do spraw pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska (97653)

Stanowisko: Metrolog do spraw oprogramowania metrologicznego w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych (102731)

Stanowisko: specjalista do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog do spraw rozwoju oprogramowania i metod numerycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw prac sprawozdawczych i wykonywania analiz oraz merytorycznego i organizacyjnego nadzoru oraz kontroli nad organami nadzorowanymi w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Radca do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw oprogramowania metrologicznego w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Radca ds. instalacji elektrycznych do spraw instalacji elektrycznych w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Starszy technik do spraw pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Laboratorium Masy w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Inspektor do spraw administrowania zasobami teleinformatycznymi Urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Radca do spraw rozwiązań metrologicznych opartych o sztuczną inteligencję w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

Stanowisko: Starszy księgowy do spraw czynności finansowo-księgowych, rozliczeń pracowniczych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz gospodarki pozabudżetowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Radca do spraw kwalifikowalności wydatków Projektu ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Starszy Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Główny Specjalista do spraw realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” finansowanego ze środków zewnętrznych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Inspektor do spraw administrowania wirtualnymi systemami serwerowymi i backupowymi w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Inspektor do spraw administrowania systemami VPN oraz VoIP w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Inspektor do spraw administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista do spraw realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” finansowanego ze środków zewnętrznych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Specjalista do spraw działalności regulowanej w Wydziale Działalności Regulowanej w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny metrolog do spraw wytwarzania oprogramowania metrologicznego i zastosowań technologii ICT w metrologii w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy księgowy do spraw czynności finansowo-księgowych, rozliczeń pracowniczych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz gospodarki pozabudżetowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Naczelnik wydziału w Wydziale Obsługi Administracyjnej Projektów w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Naczelnik wydziału w Wydziale ds. aparatury i zakupów projektowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Naczelnik wydziału w Wydziale ds. programowania i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Pracowni Pomiarów Elektroenergetycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Pracowni Wzorców Spektrofotometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Starszy Specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Główny Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Radca w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Rozwoju Nowych Technologii w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Naczelnik Wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Starszy Specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Naczelnik Wydziału w Wydziale ds. realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Metrolog do spraw: wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań

Stanowisko: Metrolog do spraw: badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Badania Oprogramowania w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Inspektor do spraw: ewidencji majątku w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Informacji Publicznej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie siły w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw: oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Główny Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Kierownik Pracowni w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pola elektromagnetycznego w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Kierownik Pracowni w w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Specjalista do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie siły w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Starszy metrolog do spraw wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań

Stanowisko: Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

Stanowisko: Kierownik pracowni w Pracowni Akustyki Podwodnej w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: Główny specjalista do spraw: inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw: prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw: badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie siły w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Radca prezesa do spraw założeń architektonicznych w projekcie ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, taksometrów i tachografów w Pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Radca prezesa do spraw konstrukcyjno-budowlanych w projekcie ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: Starszy Technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

Stanowisko: Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego (obsługa prawna GUM, projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL)

Stanowisko: Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego (obsługa prawna GUM i projektu ŚKLGUM) 

Stanowisko: Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Pracowni Wzorców Spektrofotometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Stanowisko: Główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: Metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Starszy Specjalista do spraw rozliczania projektu e-CzasPL w Samodzielnym Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Stanowisko: Główny specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Radca prezesa do spraw: koordynator kontraktu w projekcie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

Stanowisko: Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Starszy specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności finansowo-księgowych i sprawozdawczości w Biurze Zarządzania Finansam

Stanowisko: Główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów

Stanowisko: Radca prawny w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: Metrolog do spraw utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, taksometrów i tachografów w Pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: Metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: Starszy technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Specjalista do spraw współpracy zagranicznej w Wydziale Spraw Zagranicznych w Biurze Strategii

Stanowisko: Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: Specjalista do spraw e-komunikacji i PR w Wydziale Informacji i Promocji w Biurze Strategii

Stanowisko: Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

Stanowisko: Specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: Wiceprezes Głównego Urzędu Miar

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – TRANS-TACHO i e-CzasPL

Stanowisko: starszy specjalista do spraw IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów

Stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: radca prezesa do spraw instalacji sanitarnych w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności finansowo-księgowych i sprawozdawczości w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: metrolog do spraw badań bezpieczeństwa transmisji danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: metrolog do spraw badania bezpieczeństwa danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Stanowisko: specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: radca prezesa do spraw instalacji sanitarnych w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: radca prawny do spraw projektu TRANS-TACHO oraz e-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw ewidencji majątku W Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: starszy specjalista do spraw IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Stanowisko: specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw promocji zatrudnienia, naboru i rozwoju kadry Kampusu w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: specjalista ds. analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor ds. administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania systemem obiegu dokumentów EZD w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: starszy specjalista do spraw administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: audytor wewnętrzny w Biurze Dyrektora Generalnego

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: główny specjalista do spraw: wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

Stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: główny metrolog do spraw: koordynacji prac metrologicznych i rozwoju w dziedzinie ultradźwięków w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej

Stanowisko: główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Stanowisko: kierownik Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: specjalista do spraw: działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: systemu zarządzania w Wydziale Koordynacji Zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny metrolog do spraw: utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych w Pracowni Wsparcia Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Stanowisko: specjalista do spraw: obsługi zbiorów bibliotecznych w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa, Biuro Strategii

Stanowisko: metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: specjalista do spraw: legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy - Zespole Radców Prawnych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych w Pracowni Wsparcia Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Wynik wyboru na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar

Stanowisko: metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: specjalista do spraw: działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: starszy inspektor do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody i objętości w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów

Stanowisko: starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw systemu zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy inspektor do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Biurze Służby Miar

Stanowisko: metrolog do spraw badania obsługi sytuacji awaryjnych, bezpieczeństwa danych i konstrukcji kas rejestrujących w Pracowni Kas Rejestrujących w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 

Stanowisko: starszy technik do spraw pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia, Samodzielne Laboratorium Masy

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: specjalista do spraw rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody i objętości w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów

Stanowisko: specjalista do spraw analizy procesów, projektowania i wdrażania rozwiązań optymalizujących oraz mechanizmów analitycznych i raportujących w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista do spraw wsparcia projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: naczelnik wydziału do spraw Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista do spraw: legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw: legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy metrolog do spraw: prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium  Przepływów

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: starszy metrolog do spraw utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie długości, pomiarów współrzędnościowych i geometrii powierzchni w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych, Samodzielne Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych, Samodzielne Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analizy Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: starszy technik w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Projektowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista do spraw: legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej, Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: główny specjalista do spraw: analizy procesów, projektowania i wdrażania rozwiązań optymalizujących oraz mechanizmów analitycznych i raportujących w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: główny specjalista do spraw: systemów zarządzania oraz spraw organizacyjno-projektowych w Wydziale Audytu, Kontroli i Systemu Zarządzania, Biuro Dyrektora Generalneg

Stanowisko: specjalista do spraw: obsługi administracyjno-biurowej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: metrolog do spraw: badania obsługi sytuacji awaryjnych, bezpieczeństwa danych i konstrukcji kas rejestrujących w Pracowni Kas Rejestrujących w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kas Rejestrujących w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Pracowni Taksometrów i Tachografów, Samodzielne Laboratorium Długości

Stanowisko: starszy technik do spraw: pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia, Samodzielne Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analizy Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: specjalista do spraw: rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi i analiz w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego, Biuro Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: współpracy krajowej i koordynacji działań horyzontalnych laboratoriów w Wydziale Strategii i Rozwoju, Biuro Strategii

Stanowisko: główny specjalista do spraw: analizy procesów, projektowania i wdrażania rozwiązań optymalizujących oraz mechanizmów analitycznych i raportujących w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy technik w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: metrolog w Pracowni Siły i Twardości, Samodzielne Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Audytu, Kontroli i Systemu Zarządzania, Biuro Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy technik w Pracowni Ciśnienia, Samodzielne Laboratorium Masy

Stanowisko: specjalista w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego, Biuro Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej, Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: główny specjalista do spraw: analizy procesów, projektowania i wdrażania rozwiązań optymalizujących oraz mechanizmów analitycznych i raportujących w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: inspektor do spraw: ds. uprawnień techników i ewidencji warsztatów oraz upoważnień do legalizacji w Wydziale Nadzoru Rynku w Biurze Służby Miar

Stanowisko: metrolog w Pracowni Taksometrów i Tachografów, Samodzielne Laboratorium Długości

Stanowisko: specjalista do spraw: ds. legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prezydialnym, Biuro Strategii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Siły i Twardości, Samodzielne Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Strategii i Rozwoju w Biurze Strategii

Stanowisko: metrolog do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowsko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analizy Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów w Samodzielnym Laboratorium Długosci

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: główny metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: specjalista do spraw obsługi sekretariatu w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Pracowni Wag i Wzorców Masy Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: sekretarz w Biurze Strategii

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy technik w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Projektowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: naczelnik wydziału w Biurze Strategii w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Podstaw Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Podstaw Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista do spraw: inwestycji, remontów i konserwacji instalacji sanitarnych i urządzeń w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: inspektor w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań

Stanowisko: inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii

Stanowisko: główny specjalista ds. bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Elektrochemii w Zakładzie Fizykochemii

Stanowisko: specjalista w Gabinecie Prezesa

Stanowisko: specjalista w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Metadane

Data publikacji : 20.03.2017
Data modyfikacji : 24.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry