Petycje

Petycje do Głównego Urzędu Miar

Informacja dotycząca składania petycji w Głównym Urzędzie Miar (GUM)

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy: „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką rozpatrującą petycje w Głównym Urzędzie Miar jest Departament Innowacji i Rozwoju.

Petycję składa się: 

 • w formie pisemnej albo
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Petycje można składać (Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”):

 • osobiście w Kancelarii Głównej GUM (adres jak niżej; pon.–pt. w godz. 8:00-16:00);
 • za pośrednictwem poczty na adres: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – skrzynka e PUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dir@gum.gov.pl
 • faksem na nr: 22 581-93-92

 

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Prezes Głównego Urzędu Miar);
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Wykaz petycji załatwianych przez Główny Urząd Miar

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Główny Urząd Miar w roku 2015

W 2015 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM.

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Głównego Urzędu Miar w roku 2016

W roku 2016 do Głównego Urzędu Miar wpłynęła 1 petycja Stowaryzszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE, przesłana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministów w dniu 11 sierpnia 2016 r., która została przekazana wg właściwości do Ministerstwa Rozwoju w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Informacja dotycząca petycji zlożonych w Głównym Urzędzie Miar w roku 2017

Petycja Stowarzyszenia Prawo na Drodze

Odpowiedż na petycję Stowarzyszenia Prawo na Drodze

Petycja Pana Janczewskiego dotycząca przyrządu pomiarowego ISKRA-1

Odpowiedź na petycję dotyczącą przyrządu pomiarowego ISKRA-1

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Głównego Urzędu Miar w roku 2017

W roku 2017 do Głównego Urzędu Miar wpłynęły 2 petycje, na które udzielono odpwiedzi wnoszącym.

Informacja dotycząca petycji zlożonych w Głównym Urzędzie Miar w roku 2018

Petycja P. Wójtowicza dotycząca dokumentacji legalizacyjnej policyjnych urządzeń do pomiaru prędkości

Petycja P. Pielasa w sprawie dokumentacji legalizacyjnej urządzeń do pomiaru prędkości

Petycja P. Kubiaka w sprawie dokumentacji legalizacyjnej urządzeń do pomiaru prędkości

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2018

W roku 2018 do Głównego Urzędu Miar wpłynęły 3 petycje, które nie spełniały wymogów wynikających z przepisów ustawy o petycjach. W związku z powyższym nie zostały one poddane rozpatrzeniu.

Informacja dotycząca petycji zlożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2019 r.

W 2019 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM.

Informacja dotycząca petycji zlożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2020 r.

W 2020 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM.

Informacja dotycząca petycji zlożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2021 r.

W 2021 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM.

Informacja dotycząca petycji zlożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2022 r.

W 2022 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM

Informacja dotycząca petycji zlożonych do Prezesa Głównego Urzędu Miar w roku 2023 r.

W 2023 roku GUM nie otrzymał żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Prezesa GUM

Metadane

Data publikacji : 20.03.2017
Data modyfikacji : 10.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry