Patronaty

INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O HONOROWY PATRONAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR LUB UDZIAŁ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W KOMITECIE HONOROWYM

Autor : Zbigniew Ramotowski

 

Patronat udzielony przez Prezesa Głównego Urzędu Miar jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezesa w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 

 

Honorowy patronat Prezesa Głównego Urzędu Miar lub członkostwo Prezesa Głównego Urzędu Miar w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym. 

 

W celu ubiegania się o honorowy patronat Prezesa Głównego Urzędu Miar organizator przedsięwzięcia powinien, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia wystąpić do Prezesa Głównego Urzędu Miar z pisemnym wnioskiem o udzielenie patronatu.

Do wniosku prosimy dołączyć wypełniony kwestionariusz o udzielenie patronatu Prezesa Głównego Urzędu Miar (Do pobrania plik w formacie DOC)

 

Wypełniony kwestionariusz wraz z wnioskiem należy przesłać na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, zawierające pismo przewodnie wraz z kwestionariuszem, podpisane odręcznie przez wnioskodawcę. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku organizator przedsięwzięcia zostanie poproszony o jego uzupełnienie w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, w sytuacji braku kontaktu ze strony organizatora, wniosek pozostanie nierozpatrzony. 

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. O decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, przyznającej lub odrzucającej wniosek, organizator zostaje powiadomiony w formie pisemnej. 

 

W szczególnych przypadkach Prezes Głównego Urzędu Miar może cofnąć decyzję o udzieleniu  patronatu, o czym organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej. 

 

Organizator, który otrzymał decyzję o udzieleniu honorowego patronatu Prezesa Głównego Urzędu Miar, jest zobowiązany podać informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z tym przedsięwzięciem. 

 

Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem Prezesa Głównego Urzędu Miar, organizator jest zobowiązany przekazać do Biura Strategii Głównego Urzędu Miar pisemne sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim druki, foldery. Wybrane najciekawsze materiały np. w postaci filmów, zdjęć, mogą być opublikowane na stronie www.gum.gov.pl

 

W przypadku wniosku o udział Prezesa Głównego Urzędu Miar w komitecie honorowym, procedura jest analogiczna. 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2017
Data modyfikacji : 05.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ramotowski Biura Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry