Opłaty

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Z dniem 3 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679)

Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

 

  1. Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca na formularzu składanym wraz z wnioskiem o legalizację we właściwym urzędzie miar. Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  2. Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy  należy wpłacać na rachunki podane w wykazie numerów rachunków bankowych Głównego Urzędu Miar i Okręgowych Urzędów Miar.

 

Szczegółowe informacje w sprawie opłat można uzyskać kierując zapytanie na adres gum@gum.gov.pl


Cennik usług

Cennik za wykonywanie czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz obowiązujący od 2 grudnia 2016 r.

 

Wynagrodzenie za wykonywanie czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz pobiera się w wysokości określonej w cenniku. Szczególne warunki wykonania usług określone są w kolumnie „Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi”.

W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę wykonania dodatkowych usług, w szczególności stwierdzenia zgodności przyrządu pomiarowego z wymaganiami lub specyfikacjami wskazanymi przez wnioskodawcę, wynagrodzenie za wykonanie tych czynności ustala się poprzez pomnożenie niezbędnej dla wykonania usługi liczby godzin przez stawkę za roboczogodzinę wynoszącą 130 zł netto.

W przypadku wykonywania wzorcowań przyrządów pomiarowych, ekspertyz, a także wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia, które nie zostały ujęte w cenniku, wynagrodzenie ustala się poprzez pomnożenie niezbędnej dla wykonania usługi liczby godzin przez stawkę za roboczogodzinę wynoszącą 130 zł netto.

W każdym przypadku, gdy usługa jest wykonywana poza siedzibą urzędu, do ceny za wzorcowanie doliczany jest koszt delegacji pracownika, który wykonuje usługę (naliczany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz.U. poz. 167), jak również koszt ubezpieczenia przyrządu pomiarowego Głównego Urzędu Miar niezbędnego do wykonania usługi.

W każdym przypadku, gdy podczas wykonywania czynności zużywane są materiały, np. gazy, ich koszt oraz koszt dzierżawy butli powiększa ostateczną kalkulację wynagrodzenia za wykonanie usługi.

Za wydanie duplikatu dokumentu poświadczającego wykonanie czynności, o których mowa powyżej lub za wystawienie świadectwa zmieniającego wystawione świadectwo na uzasadniony wniosek klienta, pobiera się opłatę wynoszącą 130 zł netto.

 

Cennik za czynności wzorcowania

Metadane

Data publikacji : 30.12.2016
Data modyfikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry