Główny Urząd Miar 2014 - Ochrona środowiska -

Ochrona środowiska

2014

Autor : Paweł Oracz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. (poz. 274)

 

Załącznik nr 1

 

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat1)

rok 2):

                        2014

Podmiot korzystający ze środowiska

Nazwa:

                                 GŁÓWNY URZĄD MIAR

Adres:

              01-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

REGON:

                                     10415420

Telefon/faks:              22 581 93 78

Adres e-mail:          dgu@gum.gov.pl

Lp.

Rodzaj korzystania ze środowiska

Kod tabeli 3)

Wysokość opłaty [zł]

1

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

1.1

Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza

A

2064,20

1.2

Przeładunek benzyn silnikowych

B

 

1.3

Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

C

 

1.4

Silniki spalinowe

D

58,06

1.5

Chów lub hodowla drobiu

E

 

I

Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4)

2122

2

Pobór wód

 

2.1

Woda podziemna

A

 

2.2

Woda powierzchniowa śródlądowa

B

 

2.3

Morskie wody wewnętrzne

C

 

II

Wysokość opłaty za pobór wód ogółem 4)

 

3

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

 

3.1.1

Ścieki o kodzie a 5)

A

 

3.1.2

Ścieki o kodzie b 5)

A

 

3.1.3

Ścieki o kodzie c 5)

A

 

3.1.4

Ścieki o kodzie d 5)

A

 

3.1.5

Ścieki rolniczo wykorzystane

A

 

3.1.6

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych

A

 

3.2

Wody chłodnicze

B

 

3.3

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

C

 

3.4

Wody zasolone

D

 

3.5

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

E

 

III

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem 4)

 

4

Składowanie odpadów

 

4.1

Odpady składowane selektywnie

A

 

4.2

Odpady składowane nieselektywnie

A

 

IV

Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4)

 

           

 

Suma opłat ogółem 6) [zł]

2122

 

Objaśnienia:

  1. Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dni 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274).
  2. Należy podać rok, którego dotyczy wykaz.
  3. Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2-5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dni 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274); należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił.
  4. Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
  5. Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi:
  1. ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe,
  2. ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe wprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,
  3. ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż wymienione w lit. b,
  4. ścieki inne niż wymienione w lit. a-c.
  1. Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

 

Pouczenie:

Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.)

Metadane

Data publikacji : 09.07.2015
Data modyfikacji : 08.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry