Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl
skrzynka ePUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 marca 2020 r. w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Główny Urząd Miar podlega ograniczeniu w następującym zakresie:

  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), uruchamiające postępowanie administracyjne lub w toku tego postępowania, mogą być przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a także telegraficznie, za pomocą telefaksu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z  2020  r. poz. 346) lub składane w Punkcie Obsługi Klienta Głównego Urzędu Miar;
  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane poza postępowaniem administracyjnym mogą być składane w sposób określony w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • zostają odwołane wszelkie spotkania, konferencje i szkolenia, które miały odbyć się w Głównym Urzędzie Miar;
  • nie będą zawierane umowy cywilnoprawne, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140) oraz umowy o dokonanie oceny zgodności.

Komunikat Prezesa GUM  w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Główny Urząd Miar

 

do góry