Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OFERTY PRACY

Serwis Służby Cywilnej - ogłoszenia o naborze oraz listy kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 161551
Data ukazania się ogłoszenia: 09-07-2014
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 25-08-2014
Wybrany kandydat: Dariusz Golczewski, Świdnica

 

 

 • Ogłoszenie nr: 161551
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 lipca 2014 r.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Świdnicy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdnica
 • Obwodowy Urząd Miar w Świdnicy
  ul. Długa 72
  58-100 Świdnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w czynnościach związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości oraz objętości i przepływu płynów
 • opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
 • przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo o miarach, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o tachografach cyfrowych
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych
 • aktualizacja dokumentów systemu zarządzania

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w terenie, praca biurowa. Wyjazdy służbowe. Praca wymagająca koncentracji. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faksMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy prawo o miarach
  • znajomość tematyki oraz praktyczne doświadczenie w zakresie pomiarów
  • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
  • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
  • znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-07-2014

Miejsce składania dokumentów:

Obwodowy Urząd Miar w Świdnicy
ul. Długa 72
58-100 Świdnica

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 852-28-54

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Czesława Kowalska-Mydlarczyk
Data modyfikacji: 2014/08/25 10:10:45
Redaktor: Tomasz Pałczyński