Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy (trwale) dane jedynie w celach statystycznych.
Strona używa również tymczasowych cookies dla umożliwienia funkcji wyszukiwania i przedstawiania wersji historycznych,
z których (cookies) dane usuwane są automatycznie i trwale po zamknięciu przeglądarki.
Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. OK
Omin menu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Treść strony, po menu
OFERTY PRACY

Serwis Służby Cywilnej - ogłoszenia o naborze oraz listy kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167076
Data ukazania się ogłoszenia: 18-02-2015
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu: Obwodowy Urząd Miar w Brzegu
ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 10-04-2015
Wybrany kandydat: Czesław Curyl, Oława

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166194
Data ukazania się ogłoszenia: 21-01-2015
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 02-04-2015
Wybrany kandydat: Małgorzata Korczyńska, Legnica

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166190
Data ukazania się ogłoszenia: 21-01-2015
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 02-04-2015
Wybrany kandydat: Aleksandra Pawlak, Wrocław

 

 

 

Ogłoszenie nr: 167076
Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2015 r.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
w Obwodowym Urzędzie Miar w Brzegu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Obwodowy Urząd Miar w Brzegu
ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
Miejsce wykonywania pracy:
Brzeg
Obwodowy Urząd Miar w Brzegu
ul. Wolności 1
49-300 Brzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- udział w czynnościach związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości oraz objętości i przepływu płynów
- opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
- przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności
- prowadzenie prac administracyjno-biurowych
- obsługa Punktu Obsługi Klienta
- aktualizacja dokumentów systemu zarządzania
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w terenie ,praca biurowa, wyjazdy służbowe. Praca wymagająca koncentracji. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
- wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze metrologii
- pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość KPA
- znajomość tematyki oraz praktyczne doświadczenie w zakresie pomiarów masy, długości, objętości i przepływu płynów
- znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności
- umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
- odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
- zdolność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
wymagania dodatkowe
- wykształcenie wyższe mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
- komunikatywność i kreatywność,
- systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
- umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
- znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001
- prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
- kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
06-03-2015
Miejsce składania dokumentów:
Obwodowy Urząd Miar
Wolności 1
49-300 Brzeg
Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4163058. 

 

 

Ogłoszenie nr: 166838
Data ukazania się ogłoszenia: 12 lutego 2015 r.
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
w Wydziale Elektroniki


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Miejsce wykonywania pracy:
Wrocław
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach,
- wzorcowanie wzorców przyrządów pomiarowych,
- tworzenie i archiwizowanie zapisów z wykonywanych pomiarów,
- wykonywanie pomiarów komparacyjnych,
- aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania,
- wykonywanie przeglądów i serwisów aparatury kontrolno-pomiarowej Wydziału,
- przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu,
- prowadzenie prac administracyjno-biurowych.


Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym.
Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie elektryczne, elektroniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze metrologii lub 3-letni staż pracy ogółem
pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
- umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
- odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- zdolność analitycznego myślenia,
- dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

wymagania dodatkowe
- wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne, elektroniczne)
- komunikatywność i kreatywność,
- systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- umiejętność pracy koncepcyjnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie świadectw pracy


Termin składania dokumentów:
26-02-2015
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Miar
Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 3580220. 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr: 166194
Data ukazania się ogłoszenia: 21 stycznia 2015 r.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
w Obwodowym Urzędzie Miar w Legnicy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:
Legnica
Obwodowy Urząd Miar w Legnicy
Ul. Batorego 7
59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, objętości
- opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
- przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności,
- prowadzenie prac administracyjno-biurowych
- obsługa Punktu Obsługi Klienta
- aktualizacja dokumentów systemu zarządzania

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
- wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze metrologii
- pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności
- umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
- odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
- zdolność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe
- wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne)
- komunikatywność i kreatywność
- systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
- umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
- znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
- kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
06-02-2015
Miejsce składania dokumentów:
Obwodowy Urząd Miar w Legnicy
Ul. Batorego 7
59-220 Legnica

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 862 27 72

 

 

 

Ogłoszenie nr: 166190
Data ukazania się ogłoszenia: 21 stycznia 2015 r.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
w Obwodowym Urzędzie Miar

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Miejsce wykonywania pracy:
Wrocław
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości
- opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
- przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności,
- prowadzenie prac administracyjno-biurowych
- obsługa Punktu Obsługi Klienta
- aktualizacja dokumentów systemu zarządzania

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.


Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
- wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze metrologii
- pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności
- umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
- odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
- zdolność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe
- wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne)
- komunikatywność i kreatywność
- systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
- umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
- znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
- kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
06-02-2015

Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Miar
Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 3580220.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr: 165951

Data ukazania się ogłoszenia: 14 stycznia 2015 r.

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Nadzoru i Polityki Rynkowej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych

- udział w czynnościach kontrolnych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ww. ustaw

- prowadzenie elektronicznej bazy paczkujacych

- wykonywanie nadzoru wewnętrznego i udział w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych,

- udzielanie informacji oraz przygotowywanie materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Urząd

- przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu

- prowadzenie prac administracyjno-biurowych

- aktualizacja dokumentów systemu zarządzania

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych towarów paczkowanych. Prowadzenie samochodu służbowego. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: średnie techniczne

- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze metrologii lub 3 letni staż pracy ogółem

- pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych

- umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych

- odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

- zdolność analitycznego myślenia

- umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych

- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

- prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

- wykształcenie wyższe techniczne

- komunikatywność i kreatywność

- systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

- umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań

- znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

- kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

28-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar

Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 3580220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Osoba odpowiedzialna za treść: Czesława Kowalska-Mydlarczyk
Data modyfikacji: 2015/04/10 10:26:51
Redaktor: Tomasz Pałczyński