Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy (trwale) dane jedynie w celach statystycznych.
Strona używa również tymczasowych cookies dla umożliwienia funkcji wyszukiwania i przedstawiania wersji historycznych,
z których (cookies) dane usuwane są automatycznie i trwale po zamknięciu przeglądarki.
Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. OK
Omin menu

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Treść strony, po menu
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównego Urzędu Miar (M.P. Nr 29, poz. 324) oraz zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. Nr 45, poz. 505).

Do działalności Głównego Urzędu Miar mają zastosowanie następujące akty prawne:

USTAWY

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. 2013 poz. 1069) Plik PDF

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. 180 poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) Plik PDF

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i poz. 119) Plik PDF

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) Plik PDF

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495 oraz z 2013 r. poz. 888) Plik PDF

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 i Nr 107 poz. 679, Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 i oraz z 2013 r. poz. 898) Plik PDF,

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. – o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) Plik PDF

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 332 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 i poz. 1530, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312) Plik PDF

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) Plik PDFAKTY WYKONAWCZE

przepisy ogólne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 110, poz. 727) Plik PDF
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 630) Plik PDF
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli” (Dz. U. 2014 r. poz. 1066) Plik PDF
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. poz. 658) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 110, poz. 728) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 56, poz. 341) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. Nr 15, poz. 126) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar (Dz. U. Nr 192, poz. 1486) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. poz. 93) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 127) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. poz. 808) Plik PDF


----------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 44, poz. 280) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. Nr 106, poz. 716) Plik PDF

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638) Plik PDF
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 9, poz. 61) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. poz. 681) Plik PDF

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz. U. poz. 33) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC (PL) (Dz. U. Nr 56, poz. 548) Plik PDF

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. z 2004 r. Nr 1, poz. 20) Plik PDF

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 35, poz. 492) Plik PDF

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 44, poz. 660 i Nr 48, poz. 738) Plik PDF

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (Dz. U. poz. 225) Plik PDF

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 22, poz. 394) Plik PDF.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 295) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 8, poz. 46) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 69, poz. 615) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1103) Plik PDF

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) (M.P. z 2011 r. Nr 1, poz. 7) Plik PDF

Rozporządzenia dotyczące wymagań, którym powinny odpowiadać poszczególne rodzaje przyrządów pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej więcej >

Rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących więcej >

Rozporządzenia organów Unii Europejskiej w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym więcej >
PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ więcej >


PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK MIAR więcej>


TACHOGRAFY CYFROWE  więcej >


Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM - Gabinet Prezesa

Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Stolarski
Data modyfikacji: 2014/11/07 14:48:35
Redaktor: Administrator3