Statut i regulamin

Statut i regulamin

Autor : Zbigniew Ramotowski
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Dz. U. poz. 1895 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1359


Prezes Urzędu, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, jest centralnym organem administracji rządowej.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1199) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz. Urz. GUM, poz. 27)

W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Istnieje ścisła współpraca w tych trzech dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar.

Główny Urząd Miar jest również odpowiedzialny za badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ramotowski Biuro Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry