Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Autor : Paweł Oracz

Stanowisko: metrolog do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 16-03-2018

 

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 16-03-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy
Termin składania dokumentów: 27-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 05-03-2018

 

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań
Termin składania dokumentów: 26-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań
Termin składania dokumentów: 26-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
Termin składania dokumentów: 28-02-2018

 

Stanowisko: starszy technik w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
Termin składania dokumentów: 28-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analizy Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 19-02-2018

 

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 09-02-2018

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego, Biuro Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 02-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów w Samodzielnym Laboratorium Długosci
Termin składania dokumentów: 23-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 23-02-2018

 

Stanowisko: ekspert ds. rozliczania projektu w Wydziale Finansów i Logistyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 02-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 16-02-2018

 

Stanowisko: metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań
Termin składania dokumentów: 31-01-2018

 

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

 

eksperta (1) ds. wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie w Wydziale Organizacyjno-Projektowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu:
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze, administracyjno-biurowa. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

ZAKRES ZADAŃ

Koordynacja pozyskiwania informacji niezbędnych do złożenia i rozliczania wniosku o dofinansowanie
Wsparcie w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji projektu
Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej
Wsparcie w procesach analizy biznesowej i analizy danych
Administrowanie umowy o dofinansowanie
Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępu prac w projekcie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

-        wykształcenie: wyższe;
-        doświadczenie: 3 lata pracy związanej z realizacją projektów;
-        znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
-        znajomość metodyk zarządzania projektami;
-        umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów;
-        wiedza pozwalająca na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków i obsługą projektów funduszowych;
-        dobra znajomość zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze;
-        komunikatywność, asertywność; 
-        umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,  pracy pod presją czasu;
-        umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

–        życiorys / CV i list motywacyjny,
–        kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
–        kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
–        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
–        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
–        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–        oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko eksperta (1) – nie otwierać”.

Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819113 w godz. 8.00-16.00.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl

 

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

eksperta (2) ds. prowadzenia dokumentacji w Wydziale Organizacyjno-Projektowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu:
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze, administracyjno-biurowa. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

ZAKRES ZADAŃ

Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektu
Zapewnienie aktualności i kompletności raportów statusowych, rejestrów projektowych
Rozwijanie i zarządzanie repozytorium projektu
Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji
Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępu prac w projekcie
Wsparcie w procesach analizy biznesowej i analizy danych
Koordynacja komunikacji wewnętrznej dot. projektu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

-        wykształcenie: wyższe;
-        doświadczenie: 3 lata pracy związanej z realizacją projektów;
-        znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
-        znajomość metodyk zarządzania projektami;
-        umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów;
-        wiedza pozwalająca na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków i obsługą projektów funduszowych;
-        dobra znajomość zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze;
-        komunikatywność, asertywność;
-        umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,  pracy pod presją czasu;
-        umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

–        życiorys / CV i list motywacyjny,
–        kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
–        kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
–        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
–        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
–        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–        oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko eksperta (2) – nie otwierać”.

Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819113 w godz. 8.00-16.00.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 19.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry