Zawarte umowy

ZAWARTE UMOWY

Autor : Paweł Oracz
Ogłoszenie nr 500032214-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.
 
Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575410-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa trójfazowego kalibratora mocy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.348.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38432100-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229425.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: NGLab Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 49
Kod pocztowy: 01-234
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282192.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282192.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282192.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500028503-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

Główny Urząd Miar: Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558392-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.326.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 299307.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Heidelberger Strasse 12
Kod pocztowy: 01-189
Miejscowość: DE 01189 Dresden
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299307.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299307.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299307.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 500023830-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565447-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa trójfazowego kalibratora mocy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.310.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: nabycie trójfazowego kalibratora mocy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 562100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: NDN-Zbigniew Daniluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowskiego 15
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 691 383.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691 383.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691 383.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500024275-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

 
Główny Urząd Miar: Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550663-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BO.261.170.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach modernizacji wzorca jednostki miary temperatury w związku z redyfinicją kelwina - dostawa mostka rezystancyjnego szt. 1, dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia glinu szt. 1, dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu szt. 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38424000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa mostka rezystancyjnego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Alitech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stobrawska 30
Kod pocztowy: 54-211
Miejscowość: Wrocłw
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166978.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166978.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166978.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia glinu
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Alitech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stobrawska 30
Kod pocztowy: 54-211
Miejscowość: Wrocłw
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65964.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65964.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65964.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa komórki do realizacji punktu krzepnięcia Cu wraz z koszem
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57156.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: AM Technologies
Email wykonawcy: info@amt.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 146 C
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70301.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70301.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70301.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

 

 

Ogłoszenie nr 500024095-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.
 
Główny Urząd Miar: Dostawa systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561368-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.261.308.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup systemu mostka do pomiarów rezystancji umożliwiającego 4 przewodowy pomiar rezystancji oporników wzorcowych bezpośrednio od Państwowego Wzorca wykorzystującego kwantowe zjawisko Halla
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38410000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 343798.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Amtest PL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chojnicka 57 lok. 1
Kod pocztowy: 60-480
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 343798.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 343798.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343798.53
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

 

Ogłoszenie nr 500023830-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.

Główny Urząd Miar: Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565447-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Główny Urząd Miar, Krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (url): www.gum.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa trójfazowego kalibratora mocy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BDG.261.310.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: nabycie trójfazowego kalibratora mocy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38552000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 562100.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: NDN-Zbigniew Daniluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowskiego 15
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 691 383.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691 383.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691 383.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


 

Numer ogłoszenia: 98326 - 2017 ; data zamieszczenia: 19.06.2017.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 509469-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 581 90 04, 22 581 93 49, faks 22 581 93 90, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gum.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG.WZP.261.135.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych poprzez dostawę analizatora czterokanałowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158543.12
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, janusz.prusak@bksv.com, ul. Goraszewska 12, 02-910, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195 008,04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195 008,04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195 008,04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 


 


Numer ogłoszenia: 146368 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124719 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego wraz z jego montażem, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.22.10-7, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 189420,00

Oferta z najniższą ceną: 189420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 245262,00

Waluta: PLN.

 
Numer ogłoszenia: 176303 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113027 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 159800,00

Oferta z najniższą ceną: 70467,93 / Oferta z najwyższą ceną: 159800,00

Waluta: PLN.
 
Numer ogłoszenia: 143595 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143245 - 2016 data 19.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.
W ogłoszeniu jest: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.
W ogłoszeniu powinno być: sprzedaż laser trackera.


Warszawa: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody
Numer ogłoszenia: 143245 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63183 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż laser trackera Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 135 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Kaczmarczyk Smart Solutions, ul. Odłogi 12, 03-037 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 562455,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 383080,00

Oferta z najniższą ceną: 383080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 555497,49

Waluta: PLN .
 


Warszawa: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro.
Numer ogłoszenia: 124833 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64755 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz - poniżej 134 000 euro..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.71.00.00-5, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 142174,47

Oferta z najniższą ceną: 142174,47 / Oferta z najwyższą ceną: 142174,47

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 125159 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124833 - 2016 data 07.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: roboty budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: dostawy.


 


Warszawa: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro
Numer ogłoszenia: 122537 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64969 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż profilometru stykowego - poniżej 134.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.71.00.00-5, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Generalny Przedstawiciel firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul. Zwoleńska 46 H, 04-761 Warszawa, NIP: 951 004 49 81, Regon; 010794593, ul. Zwoleńska 46 H, 04-761 Warszawa, 04-761 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 277977,54

Oferta z najniższą ceną: 277977,54 / Oferta z najwyższą ceną: 277977,54

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 123703 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 122537 - 2016 data 06.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, fax. 022 5819390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
W ogłoszeniu jest: Oferta z najwyższą ceną 277977,54 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najwyższą ceną 441570,00 PLN.

 


Dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

Numer ogłoszenia: 97059 - 2016; data zamieszczenia - 21.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90104 - 2016

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819510, faks (22) 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel).

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w latach 2016 -2017:
1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
2) ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24110000-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne) w dniu 31.05.2016 r.;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel) w dniu 31.05.2016 r.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 (po dwie dla każdej części zamówienia).

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): Air Products Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): 209 630,08 PLN;
2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): 252 032,52 PLN

IV. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:
1) w zakresie I części zamówienia (gazy różne): 126 563,63

Oferta z najniższą ceną: 126 563,63 / Oferta z najwyższą ceną: 126 990,10

2) w zakresie II części zamówienia (ciekły hel): 177 120,00

Oferta z najniższą ceną: 177 120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190 158,00

Waluta: PLN.
 


Warszawa: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody
Numer ogłoszenia: 87023 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110356 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 135 000 EUR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.10.00-2, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536585,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 633880,50

Oferta z najniższą ceną: 633880,50 / Oferta z najwyższą ceną: 633880,50

Waluta: PLN .
 


Warszawa: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 1) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 2) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi

Numer ogłoszenia: 322822 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153259 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 1) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 2) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż sprzętu komputerowego: 3) część 1 -sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym; 4) część 2 - sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 134 000 EUR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138943,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 179060,50
Oferta z najniższą ceną: 178539,91 / Oferta z najwyższą ceną: 179060,50
Waluta: PLN .

Część NR: 2 Nazwa: Sprzedaż montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami operacyjnymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136776,00
Oferta z najniższą ceną: 136776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200032,44
Waluta: PLN .
 


Dostawa układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN

Numer ogłoszenia: 241132 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192726 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN wraz z jego dostawą i usługami towarzyszącym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.63.61.00-4, 48.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zwick Roell Polska Spółka z o.o. Sp. k., Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211382,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 298890,00

Oferta z najniższą ceną: 298890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 298890,00

Waluta: PLN .

 Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

Numer ogłoszenia: 229680 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189496 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec pod kasztanem i dziedziniec pod lipą) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Z.U.B. ADROG Sp. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul.. Ostródzka 213 03-289 Warszawa, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 882572,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1194330,00

Oferta z najniższą ceną: 1194330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1963430,06

Waluta: PLN .

 Warszawa: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja)

Numer ogłoszenia: 212700 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95025 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem systemowym (1 licencja). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 134 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 48.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MÖLLER-WEDEL GmbH, Rosengarten 10, Wedel, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 185700,00

Oferta z najniższą ceną: 185700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185700,00

Waluta: PLN.
 


Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro

Numer ogłoszenia: 120093 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176998 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2442614,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2852862,00

Oferta z najniższą ceną: 2852862,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2969220,00

Waluta: PLN.
 


Dostawa generatora sygnałowego do 50 GHz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73951 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa generatora sygnałowego do 50 GHz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż generatora sygnałowego do 50 GHz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.91.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 391516,38
Oferta z najniższą ceną: 391516,38 / Oferta z najwyższą ceną: 391516,38
Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 95673 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
 


Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40289 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański, 37-630 Oleszyce ul. Józefa Sapiehy 5m 5, 37-630 Oleszyce, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5979674,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4486463,85

Oferta z najniższą ceną: 4486463,85 / Oferta z najwyższą ceną: 7394753,20

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 65965 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232213 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.32.00-7, 45.33.12.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188261,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 231561,03

Oferta z najniższą ceną: 231561,03 / Oferta z najwyższą ceną: 242300,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 247867 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201109 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMILTON JOANNA ŚPIEWAKOWSKA, ul. SZCZERBCA 15, 03-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 244770,00

Oferta z najniższą ceną: 165562,57 / Oferta z najwyższą ceną: 280440,00

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 225431 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

Dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184483 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym -poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234959,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 325339,92

Oferta z najniższą ceną: 325339,92 / Oferta z najwyższą ceną: 351878,40

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 223773 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174935 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dachu i elewacji budynków F i G w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu budowlanego remontu dachów i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01. - poniżej 5.186.000 euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMILTON JOANNA ŚPIEWAKOWSKA, ul. SZCZERBCA 15, 03-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284552,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 346860,00

Oferta z najniższą ceną: 346860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 650209,59

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 194309 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

Część 1 Remont przyłącza wodnego w pom. nr 021 w piwnicy bud. A w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-2/237/WK/14. Część 2 Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2 w bud. B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr spr. BO-222-3/238/WK/14. Część 3 Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul.Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-4/239/WK/14.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157445 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1 Remont przyłącza wodnego w pom. nr 021 w piwnicy bud. A w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-2/237/WK/14. Część 2 Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2 w bud. B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr spr. BO-222-3/238/WK/14. Część 3 Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul.Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu GUM w W-wie przy ul.Elektoralnej 2. Nr spr. BO-222-4/239/WK/14..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 - Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14. Część 2 - Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2 w budynku B na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr sprawy BO-222-3/238/WK/14. Część 3 - Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca od strony ul. Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-4/239/WK/14. poniżej 5 186 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.10.00-1, 45.11.13.00-7, 45.32.00.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1

Nazwa: Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie, ul. Narutowicza 22/5, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12890,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 11780,19

Oferta z najniższą ceną: 11780,19 / Oferta z najwyższą ceną: 18884,81

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TRZECH MIESZKAŃ ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKCIE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNEJ 2 W BUDYNKU B NA KLATCE SCHODOWEJ NR VII ORAZ REMONT WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ NA KLATCE NR VI. NR SPRAWY BO-222-3/238/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzynie ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14403,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14760,00

Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH POD PRZEJŚCIEM BRAMOWYM Z DZIEDZIŃCA OD STRONY UL. ORLEJ NA DZIEDZINIEC NR 1 OBIEKTU GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNEJ 2. NR SPRAWY BO-222-4/239/WK/14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzynie ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 w, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27849,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27060,00

Oferta z najniższą ceną: 27060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27060,00

Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 188329 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

Dostawa układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi i innych urządzeń pomiarowych i sterujących


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157899 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi i innych urządzeń pomiarowych i sterujących.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: 1) układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu heat pipe) - część I zamówienia; oraz sprzedaż wraz z dostawą następujących urządzeń: 2) dwie sztuki czujnika termometru rezystancyjnego SPRT - część II zamówienia; 3) miernika współpracującego z czujnikami temperatury - część III zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu heat pipe) - część I zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203253,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 250504,26

Oferta z najniższą ceną: 250504,26 / Oferta z najwyższą ceną: 280227,09

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: dwie sztuki czujnika termometru rezystancyjnego SPRT

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45218,49

Oferta z najniższą ceną: 45218,49 / Oferta z najwyższą ceną: 66197,12

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi: miernika współpracującego z czujnikami temperatury

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14635,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24213,78

Oferta z najniższą ceną: 24213,78 / Oferta z najwyższą ceną: 36081,56

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 184829 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111123 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.26.23.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SYNTAX Sp.z o.o., Jeździecka 20, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 714173,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 488000,06

Oferta z najniższą ceną: 488000,06 / Oferta z najwyższą ceną: 957378,24

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 142429 - 2014; data zamieszczenia: 2014-07-02Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114497 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mark Synowiec UEI Urządzenia Elektroniczne Import, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140650,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 172815,00

Oferta z najniższą ceną: 172815,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172815,00

Waluta: PLN

Numer ogłoszenia: 141063 - 2014; data zamieszczenia: 2014-07-01Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89385 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. - poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLSTAR Robert Starzyniec, ul. Encyklopedyczna 16B/98, 01-990 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 626596,35

Oferta z najniższą ceną: 626596,35 / Oferta z najwyższą ceną: 1586700,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 119277 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11991 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa w latach 2014 -2015: 1) gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne); 2) ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa w latach 2014 -2015: gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli - część I zamówienia (gazy różne);

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Messer Polska Sp. z o.o, ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 163505,13

Oferta z najniższą ceną: 163505,13 / Oferta z najwyższą ceną: 163505,13

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa w latach 2014 -2015: ciekłego helu - część II zamówienia (ciekły hel)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Air Products Sp. z o.o., ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 361620,00

Oferta z najniższą ceną: 361620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 361620,00

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 35731 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281163 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 5819378, 5819588, 5819337, faks 022 5819390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych -poniżej 130 000 EUR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.12.00-5, 30.12.14.30-6, 30.23.21.10-8, 48.42.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LANCS1 Sp. z o.o., ul. Rudnickiego 3A lok 1H, 01-858 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154471,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 123674,64

Oferta z najniższą ceną: 123674,64 / Oferta z najwyższą ceną: 212012,64

Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 17095 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Metadane

Data publikacji : 15.09.2016
Data modyfikacji : 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urządu Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry